KATALOG ODPADŮ
Katalog odpadů: 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
Katalog odpadů: 02 - Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
Katalog odpadů: 03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
Katalog odpadů: 04 - Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
Katalog odpadů: 05 - Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
Katalog odpadů: 06 - Odpady z anorganických chemických procesů
Katalog odpadů: 07 - Odpady z organických chemických procesů
Katalog odpadů: 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Katalog odpadů: 09 - Odpady z fotografického průmyslu
Katalog odpadů: 10 - Odpady z tepelných procesů
Katalog odpadů: 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Katalog odpadů: 12 - Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Katalog odpadů: 13 - Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
Katalog odpadů: 14 - Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
Katalog odpadů: 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
Katalog odpadů: 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Katalog odpadů: 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
Katalog odpadů: 18 - Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
Katalog odpadů: 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
Katalog odpadů: 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru
Vysvětlivky
Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými

Wcontact s.r.o. 2016