chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - ochrana ovzduší

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D54 Do 31.5. 2004 je povinnosti provozovatelů ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích §54 odst.11 D 14.0
D55 Do 31.5. 2004 jsou provozovatelé stacionárních zdrojů (spalovny odpadů, zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje pro spoluspalování odpadu) povinni požádat inspekci o povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů včetně odpadních olejů §54 odst.12 D 14.0
D56 Do 30.6. 2004 jsou provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje) do 1. července 1987, povinni předložit plán snižování emisí u stacionárního zdroje s cílem splnit emisní strop a další úkoly vyplývající z národního programu snižování emisí pro zvláště velké spalovací zdroje, pokud závazně nevyhlásí plán útlumu provozování spalovacího zdroje formou písemného závazku statutárního zástupce provozovatele předaného MŽP nejpozději do 30. června 2004 §54 odst.7 D 14.0
D57 Od 31.10. 2007 nejpozději od tohoto data plní provozovatel stacionárního zdroje vypouštějícího emise těkavých organických látek, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné povolení k provozu před dnem 1. dubna 2002 nebo na který se vztahuje odst.1 §54 zákona o ochraně ovzduší a bude uveden do provozu nejpozději 1. dubna 2003, emisní limity a další podmínky provozování tohoto zdroje stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně ovzduší. Zařízení vybudovaná u těchto zdrojů na základě plánu snižování emisí těkavých organických látek musí splňovat emisní limity a další podmínky provozování nejpozději také od 31.října 2007. Do 31. října 2007 provozovatel plní povinnosti dle právních předpisů, platných před 1. 6. 2002 §54 odst.9 D 14.0
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 6.

5.9.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk