chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Požadavky na systém EMS

4.0 Požadavky na systém EMS

Základní osnova požadavků normy:

 • vytvoření environmentální politiky přiměřené rozsahu systému EMS,
 • za účelem identifikace významných environmentálních aspektů identifikovat všechny environmentální aspekty činností, výrobků a služeb, které jsou zahrnuty do systému EMS,
 • určit požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují,
 • identifikovat priority a přiměřené environmentální cíle a jejich cílové hodnoty,
 • vybudovat strukturu a zpracovat programy pro realizaci přijaté politiky a dosažení stanovených cílů,
 • provádět plánování, řízení, monitorování, přezkoumávání, přijímání opatření tak, aby byla dosažena shoda s environmentální politikou a přiměřenost celého systému EMS.
 • systém musí být schopen přizpůsobovat se měnícím podmínkám a změnám.

Tyto základní pilíře normy jsou v následujících kapitolách blíže určeny a vysvětleny. Pro zachování přehlednosti v číslování jednotlivých prvků (jednotlivých základních požadavků na systém managementu environmentu a dokumentaci) je zachována struktura definovaná v normě. Tato kapitola tedy odpovídá v základním členění normě ISO 14001. Jednotlivé "povinné" požadavky normy jsou psané kurzívou.

4.1 Všeobecné požadavky

Požadavek:

 • Organizace musí svůj systém péče o ŽP vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat.
 • Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému EMS.

Dokumenty:

 • dokumentace systému EMS (příručka, směrnice, postupy, záznamy), popis rozsahu systému např. v příručce

Komentář:

Princip neustálého zlepšování musí organizace naplnit, aby vyhověla požadavkům normy. Výsledkem zlepšování systému EMS je zlepšený environmentální profil organizace (body 4.1.2 a 4.3.3.3). Zavedení systému EMS má vést ke stálému zlepšování environmentálního profilu. Proto je systém založen na principu pravidelného přezkoumávání a vyhodnocování systému EMS, aby byla nalezena místa pro jeho zlepšení. Rozsah a časový rámec tohoto procesu neustálého zlepšování je určován samotnou organizací v závislosti na ekonomických a jiných okolnostech.

Organizace musí jasně stanovit a dokumentovat rozsah vytvořeného systém EMS. Určení rozsahu systému zahrnuje definování předmětu podnikání - stanovení všech činností, výrobků a služeb, které společnost provozuje a dále lokalizace nebo-li místní vymezení rozsahu systému. Určení rozsahu slouží k ujasnění hranic, ve kterých bude systém EMS uplatňován. Systém může být zaveden i na část organizace, území nebo činnosti. Pokud je však některá část ze systému vyjmuta, měla by organizace poskytnou přiměřené zdůvodnění.

Častý problém:

 • Organizace nedokáže doložit neustálé zlepšování systému - zlepšení svého environmentálního profilu.
 • Není dostatečně stanoven rozsah systému péče o životní prostředí.
 • Rozsah systému péče o životní prostředí nezahrnuje jeho lokální umístnění - jaké objekty spadají do systému EMS (rozsah systému se převážně uvádí v příručce).

4.1.1 Model systému EMS

Model systému EMS a znázorňuje neustálé zlepšování.

4.1.2 Úvodní environmentální přezkoumání

Pro zjištění výchozí situace před zavedením systému EMS slouží provedení úvodního environmentálního přezkoumání. Přezkoumání má zahrnovat tyto hlavní oblasti:

 • identifikaci environmentálních aspektů (aspekty spojené nejen s běžnou činností, tj. běžnými provozními podmínkami, ale i mimořádnými podmínkami uvádění do provozu, odstavování z provozu, havarijní stavy a havárie),
 • zjištění požadavků příslušných právních předpisů a jiných požadavků (např. rozhodnutí, souhlasy, povolení správních orgánů, technické či podnikové normy apod.), které se na společnost vztahují,
 • vyhodnocení dosavadních havarijních stavů a vzniklých havárií (příčiny vzniku nehod, důsledky, účinnost opatření), zjištění nedostatků v oblasti ochrany ŽP,
 • prověření všech stávajících činností a postupů z hlediska EMS.

Výsledky přezkoumání jsou podkladem pro stanovení priorit environmentální politiky (bod 4.2) a určení cílů a cílových hodnot (bod 4.3.3). Výsledek přezkoumání dále představuje výchozí hodnoty pro následné hodnocení systému v rámci procesu neustálého zlepšování systému EMS. Dalším výstupem z úvodního přezkoumání by měl být odhad nároků na zdroje pro zavedení systému EMS a odstranění případných nedostatků. Na základě přezkoumání by mělo vedení přijmout pevný plán zavádění systému a odstranění nedostatků.

Pro úvodní přezkoumání lze s výhodou využít náš produkt Eko-audit. Tento produkt umožňuje prověření v základní oblastech ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, nebezpečné chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, ochrana ovzduší a problematika obalů). Eko-audit je k dispozici na Doprovodném CD publikaci Příručka pro oblast životního prostředí / Příručka ekologa.

10.7.2008 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk