chemlines     Seminář Chemické látky a přípravky - 7.2.2013     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
ENVIreport 1/2010
1/2010

ENVIreport za měsíc prosinec 2010
Informační servis podnikové ekologie


ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Aktuální přehled povinností podnikové ekologie z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky : B-Odpadové hospodářství : C-Využití a ochrana vod
D-Ochrana ovzduší : E-Integrovaná prevence : F-Nakládání s obaly

Vážení čtenáři,

přinášíme Vám nové číslo informačního servisu ENVIreport z oblasti podnikové ekologie a environmentální legislativy.

Sledované zákonné povinnosti jsou i tentokrát beze změn. Drobnými úpravami byl novelizován zákon o prevenci závažných havárií. Dále v oblasti prováděcích předpisů byly novelizovány vyhlášky č. 615/2006 Sb. a 146/2007 Sb. z ochrany ovzduší a Plán odpadového hospodářství ČR z oblasti odpadů. Obsahy změn jsou uvedeny v přehledu.

Další změny se týkají oblasti souvisejících a ostatních předpisů (zejména novelizovaný zákon o EIA). V přehledu změn právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc.

S přáním příjemného dne
Ing. Zdeněk Fildán

 

Změny právních předpisů za prosinec 2009

Závažné havárie

Odpady

Ochrana ovzduší

Ostatní - zemědělství

Těžební odpady

Posuzování vlivů na životní prostředí

Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 

Přehled změn v povinnostech podnikové ekologie za prosinec 2009

Období: 1.12.2009 - 31.12.2009

V prosinci 2009 nenastaly žádné změny ve sledovaných zákonných povinnostech v oblasti podnikové ekologie. Následuje komentovaný přehled legislativních změn:
Část A - Prevence závažných havárií
488/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, (zákon o prevenci závažných havárií)

Předmět úpravy:

 • drobné změny v § 10-11,
 • nové znění § 26: Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie,
 • drobné změny v úpravě výkonu státní správy: § 28-33,
 • drobné změny v § 36-38: Správní delikty a pokuty,
 • drobné změny v příloze č. 1 zákona v poznámce 1 k Tabulce I a poznámce 1 k Tabulce II,
 • drobné změny v příloze č. 3 zákona (Kritéria pro oznamování havárie Komisi): nové znění první věty: "Havárie uvedená v bodě 1 nebo havárie, která obsahuje nejméně jeden z důsledků uvedených v bodech 2 až 6, musí být oznámena Komisi.".
Část B - Odpady
473/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

Předmět úpravy:

V Plánu odpadového hospodářství České republiky, v závazné části, se zrušuje v bodě 4 (Zásady pro vytváření jednotné a  přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady) písmeno i), které znělo "nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků".

Dále se v bodě 5 (Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů) doplňují se písmena g) až i), která znějí:

g) posuzovat směsný komunální odpad, včetně případů, kdy byl podroben pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění;

h) nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití do spaloven komunálních odpadů, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odstraňovány odpady vznikající v České republice;

i)  nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odpady vznikající v České republice zpracovány způsobem, který není v souladu s tímto plánem nebo s plány odpadového hospodářství krajů.

Část D - Ochrana ovzduší
475/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Předmět úpravy:

V příloze č. 1 NV část III (Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné od 1. ledna 2010) jsou nově upraveny body 4.1.4. (Výroba gumárenských pomocných přípravků) a 4.2.3. (Výroba síry-Clausův proces).

476/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Předmět úpravy:

 • V § 2 (Základní pojmy) je upřesněn pojem biomasa.
 • Doplnění v § 3 (Emisní limity a podmínky jejich plnění): v odst. 6 se vkládá věta: "Pro stacionární pístové spalovací motory jsou emisní limity stanoveny od 0,2 MW jmenovitého tepelného výkonu v závislosti na jejich jmenovitém tepelném příkonu.".
 • Zrušen odstavec 7 v § 3 - původní znění bylo: "Na spalovací zdroje spalující alternativní palivo podle zvláštního právního předpisu se vztahují stejné emisní limity jako při spalování paliva, které je alternativním palivem nahrazeno.".
 • Nové znění § 4: Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo (původní nadpis byl: Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících alternativní palivo).
 • Změny v přílohách nařízení:
 • V příloze č. 1 NV části A. v tabulce se v druhém řádku opravuje chyba ">50 MW" za správné "<50 MW". Dále upřesnění v části C. bodě 1.
 • Příloha č. 2 NV: Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje - nové znění tabulky emisních limitů.
 • Příloha č. 4 NV: Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje pro SO2, NOX, TZL a CO, případně organické látky - nové znění přílohy.
 • Příloha č. 5 NV: Emisní limity pro plynové turbiny - doplnění emisního limitu CO pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin za rok.
 • Příloha č. 7 NV: Účinnost spalování paliv a přípustná koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách u malých spalovacích zdrojů - zrušení poznámek k limitním hodnotám účinnosti spalování, nová poznámka zní: "Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje - kotle."
 

 

Vybrané aktuality a články z EKOnovin
Vodní bilance - ohlašování správcům povodí ...číst celé >>
Ohlašovací povinnosti - upozornění! ...číst celé >>
Metodika interních auditů: Techniky prověřování ...číst celé >>
Vlastnictví odpadu ...číst celé >>
Ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování ...číst celé >>
Odpadové hospodářství a obec ...číst celé >>

 

 
14.1.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk