chemlines     Katalog odpadů     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
ENVIreport 3/2010
3/2010

ENVIreport za měsíc únor 2010
Informační servis podnikové ekologie


ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

sledované zákonné povinnosti jsou i tentokrát beze změn. Novelizována však byla vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Obsah změn je uveden v přehledu.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků.

Pro velký zájem účastníků jsme pro Vás připravili další termín semináře ke změnám v ohlašovacích povinnostech. Vzhledem k datu bude hlavním tématem semináře problematika ohlašování ovzduší (tj. souhrnná provozní evidence a poplatky) a agenda IRZ. 

Pozor, letos dochází k podstatné změně pro velkou část firem ve způsobu zpracování a podání jednotlivých hlášení! Jedná se o dopad zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP. Provozovatel, který produkuje více než 2 tuny nebezpečných odpadů, plní všechny svoje ohlašovací povinnosti zcela jinak, než byl doposud zvyklý! Další hlášení (odpady, voda, obaly...) už měla být podána - ale podali jste je správně? Přes ISPOP či "postaru" písemně? Více se dozvíte na semináři Změny v ohlašovacích povinnostech, který se koná 10.3.2010 v Praze.

S přáním příjemného dne
Ing. Zdeněk Fildán

 

Změny právních předpisů za únor 2010

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Ochrana přírody a krajiny

ŽP obecně - posuzování vlivů na životní prostředí

Odpady

Zemědělství - geneticky modifikované plodiny

 

Přehled změn v povinnostech podnikové ekologie za únor 2010


Období: 1.2.2010 - 28.2.2010

V této části jsou uvedeny pouze povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část B - Odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

B33

Nakládání s autovraky (pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků)

vyhláška č.
54/2010 Sb. mění výhlášku č. 352/2008 Sb. 

54/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Předmět úpravy:

  • úpravy v příloze č. 2: Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovlaky (změny u částí, které mají z autovraků odstraněny přednostně),
  • nové znění přílohy č. 3: Potvrzení o převzetí autovraku,
  • a další drobné změny ve vysvětlivkách příloh.
  • Datum účinnosti: od 25. února 2010.
 

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

B35

Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném § 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a tuto zprávu každoročně zasílat  MŽP do 31. března. (Povinná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která stanovené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce.)

§ 38 z. o odpadech, vyhl. č. 237/2002 Sb., § 20 vyhl.č. 383/2001 Sb.

31.3.2010

D8

Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni zpracovat a předat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok.

§ 11 odst. 1 písm. e) z. o ovzduší, § 16 z.č. 25/2008 Sb., § 18 vyhl.č. 205/2009 Sb.

31.3.2010

D21

Provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku.

§ 19-22 zákona o ovzduší

31.3.2010

D22

Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat obecnímu úřadu do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

§ 19-20 zákona o ovzduší

31.3.2010

D26

Osoba, která v kalendářním roce získá od osoby z jiného členského státu EU více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, předá osobě do jiného členského státu EU více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo uvede poprvé na trh na území ČR, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky, podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku zprávu MŽP.

§ 28, § 32 z. o ovzduší, nařízení EP 2037/2000

31.3.2010

E2

Určený provozovatel je povinen ohlašovat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování úniky a přenosy znečišťujících látek.

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb., NV 145/2008 Sb., nařízení EP a Rady ES č. 166/2006

31.3.2010

 

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky : B-Odpadové hospodářství : C-Využití a ochrana vod
D-Ochrana ovzduší : E-Integrovaná prevence : F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

 

 

 

Vybrané aktuality a články z EKOnovin


Přeprava v oblasti odpadů, to je hlavně evidence ...číst celé >>
Máte ohlašovací povinnost do IRZ? ...číst celé >>
Metodika interních auditů: Provedení interního auditu na místě ...číst celé >>
Milionová pokuta za azbest ...číst celé >>
Nakládání s bateriemi zpřísní ...číst celé >>
Konečně rozumné využívání odpadů ...číst celé >>

 


3.3.2010 ETeam




Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk