chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Podniková ekologie - hlášení za rok 2007

Přehled jednotlivých hlášení za rok 2007. V tabulce jsou uvedeny odkazy na právní předpisy a také na kapitolu publikace Příručka pro oblast životního prostředí / Příručka podnikového ekologa, kde jsou popsány a vysvětleny jednotlivé povinnosti včetně potřebných formulářů k vyplnění.Povinnosti podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích
termínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkyPoznámky a komentáře
do 15. únoravýroba či dovoz NLP nad 10 tvýrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t za kalendářní rokje povinen písemně oznámit údaje o druhu, množství a vlastnostech nebezpečné látky.MŽP§ 28 odst. 1, 4A 5.1 


Povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
termínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkyPoznámky a komentáře
do 15. únorapři produkci nebo nakládání svíce než 50 kg NO nebo s více než 50 t OO za rokpůvodce odpadů a oprávněná osobazasílá hlášení o produkci a nakládání s odpadyOÚ s rozšířenou působností§39 odst.2B 7.1.2 
do 15. února-provozovatel skládkyzasílá údaje o stavu finanční rezervy (stav k 31. 12.předchozího roku)OÚ s rozšířenou působností§39 odst.4B 7.2 
do 15. února-provozovatel zařízení ke sběru a zpracování autovrakůvést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a ozpůsobech jejich zpracováníOÚ s rozšířenou působností§39 odst.5B 7.2 


Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
termínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkyPoznámky a komentáře
1x ročně do 31. lednamnožství přesahujícím v roce 6000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 mil. m3odběratelé povrchových nebo podzemních vodjsou povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění (zejména jejich množství a jakost)správci povodí§22 odst.2C 3.4podle vyhlášky č. 431/2001 Sb.
do 15. únoraodběr nad 6000 m3 za roknebo 500 m3 za měsícosoba oprávněná k odběru podzemní vodypředkládá poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rokČIŽP§88 odst.10C 9.1.2 
do 15. únoravypouštění odpadních vod do vod povrchovýchznečišťovatel předloží poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rokČIŽP§94 odst.1C 9.2.4 
do 31. lednapovolené vypouštěníodpadních vod do vod podzemníchosoba oprávněná za vypouštěníodpadních vod do vod podzemníchpoplatek za povolené vypouštění odpadních vodobci§100 odst.4C 9.2.6 


Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší
termínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkyPoznámky a komentáře
do 15. únoraprovoz zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzdušíprovozovatel zvláště velkého a velkého zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rokČIŽP§13 odst.4D 6.0 
do 15. únoraprovoz středního stacionárního zdroje znečišťování ovzdušíprovozovatel středního zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rokOÚ s rozšířenou působností§13 odst.5D 6.0 
do 15. únoraprovoz zdrojeprovozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje znečišťování ovzdušíoznámí výpočet poplatku za každý zpoplatněný zdrojsprávci poplatku§19 odst.10D 9.1ZVZ, VZ - krajský úřadSZ - OÚRP
do 15. únoraprovoz zdrojeprovozovatel malého stacionárního zdroje znečišťování ovzdušízašle podklady pro výpočet poplatku na běžný rokobecní úřad§19 odst.16D 9.1spalovací zdroj do 50 kW není předmětem poplatku ani oznámení
do 28. února-výrobce, dovozce a vývozce látek regulovaných dle zákona o ochraně ovzdušíoznámí příslušné údaje o těchto látkách za uplynulý kalendářní rokMŽP§32 odst.1-3D 10.7regulované látky nejsou detailním předmětem auditu
do 28. února-osoba oprávněná k podnikánísdělí počet užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů za uplynulý kalendářní rokMŽP§32 odst.4D 10.8regulované látky nejsou detailním předmětem auditu
do 28. února osoba oprávněná k podnikání s povolením k zacházení s regulovanými látkami nebo s výrobky, které je obsahujípředá zprávu o regulovaných látkách, se kterými bylo v předchozím roce zacházenoMŽP§32 odst.6D 10.7regulované látky nejsou detailním předmětem auditu


Povinnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
termínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkyPoznámky a komentáře
Do 15. únorauvádění obalů či balených výrobků na trh či do oběhuosoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle §14ohlašovat údaje z evidence za uplynulý kalendářní rok vždyMŽP§15 odst.1F 3.12Platí pro osoby zapsané v Seznamu. Osoby se smlouvou s AOS (EKO-KOM)) vedou evidenci dle AOS
do 30-ti dnů po skončení daného čtvrtletí firmy zapojené do systému sdruženého plnění (smlouva s EKO-KOM, a.s.),na základě smlouvy o sdruženém plnění je každý klient společnosti povinen zasílat vyplněný čtvrtletní výkaz o produkci obalůEKO-KOM, a.s.§23 odst.1F 3.12 
10.1.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk