chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - Registr právních požadavků pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností v oblasti podnikové ekologie. Ochrana ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) - část 2.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D11 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj v souladu s PŘ, není-li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku - § 11 odst. 1 D 5.1
D12 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 regulační řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je ke schválení ČIŽP § 11 odst. 1 D 5.1
D13 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz zdroje, neprodleně informovat inspekci a správní úřady; informovat veřejnost o následcích poruchy ČIŽP a správní úřady, veřejnost § 11 odst. 1 D 5.1
D14 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů předkládat protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek ČIŽP § 11 odst. 1 D 5.1
D15 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů vypracovat ve stanovené lhůtě PŘ k zajištění provozu zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší - § 11 odst. 2 D 5.1
D16 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů předkládat návrhy i návrhy jejich změn PŘ ke schválení příslušnému orgánu ochrany ovzduší příslušnému orgánu ochrany ovzduší § 11 odst. 2 D 5.1
D17 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé spaloven odpadu spalovny odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu mohou být provozovány pouze pod dohledem autorizované osoby - § 11 odst. 3 D 5.1
D18 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky obecnímu úřadu § 12 odst. 1 D 5.2
D19 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obecnímu úřadu § 12 odst. 1 D 5.2
D20 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti - § 12 odst. 1 D 5.2
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 2.
6.5.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk