chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vláda výrazně zvýšila ochrpůdy před rostoucím zastavováním.

Vláda výrazně zvýšila ochranu půdy před rostoucím zastavováním

Vláda na své dnešní schůzi schválila návrh ministerstva životního prostředí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) [1]. „Zemědělská půda je v první řadě klíčový přírodní zdroj, bez kterého se žádná země neobejde. V dnešní době bývá v krajině často zastavována nejrůznějšími skladovými, obchodními či průmyslovými areály. Dnes schválená novela přispěje k její výrazně účinnější ochraně," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Novela kromě ochrany krajiny před nadměrným rozšiřováním zastavěných území pomůže také chránit půdu před znečišťováním a erozí.

S rozvojem měst a s rostoucí výstavbou průmyslových zón na volných plochách (tzv. „zelené louce") dochází k masivním záborům půd, často těch nejkvalitnějších, v rovinatých územích, tyto plochy jsou obvykle vybetonovány a půda zde přestává plnit svůj účel: být zdrojem přírodní rozmanitosti, pomáhat vytvářet charakter krajiny a zadržovat v ní vodu (protipovodňová ochrana). Přitom je v České republice dostatek nevyužívaných zastavěných ploch, tzv. „brownfields", s nimiž je možné pro ekonomický rozvoj počítat.

K vyšší ochraně půdy zákon využívá především ekonomických nástrojů. Zvyšuje sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF [2] včetně zvýšení vymahatelnosti odvodů. Základní cenou, ze které bude výpočet vycházet, budou ceny zemědělských pozemků stanovované příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Tato cena se násobí koeficientem podle stupně ochrany (cennosti) zemědělské půdy na daném pozemku. U půd zařazených do třídy ochrany IV a V navrhované zvýšení odvodů fakticky pouze kopíruje inflaci od roku 1992, kdy byly sazby naposledy stanoveny. U nejcennějších půd v I. a II. třídě ochrany ovšem novela počítá s významně vyšším navýšením sazeb.

Obce s rozšířenou působností budou rozhodovat o vynětí půdy ze ZPF do výměry 1 ha. Krajské úřady budou tato rozhodnutí vydávat u pozemků do velikosti 10 ha. U větších pozemků bude orgánem ochrany ZPF Ministerstvo životního prostředí [3].

Kontrolu bude kromě orgánů ochrany ZPF vykonávat i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), především v oblasti ochrany půdy před znečištěním.

Podle novely zákona se budou pořizovat informace o půdě pro registr informací o půdě. Registr povede resort životního prostředí. Informace obsažené v registru budou podkladem pro práci orgánů ochrany ZPF i pro veřejnost.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Výše odvodů se nezměnila již od roku 1992, tudíž ve srovnání s dnešní cenovou hladinou jsou tyto odvody pro ochranu ZPF zcela nedostatečně účinné.
[3] MŽP bude uplatňovat stanovisko k územně plánovací dokumentaci, k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu při výměře nad 10 ha, bude řídit výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Bude též odvolacím orgánem k rozhodnutím ČIŽP.

Zdroj MŽP: Pondělí, 20. října 2008 v 14.20 (původní článek)

10.11.2008 MŽP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk