chemlines     Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce...     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
ENVIreport 4/2010
4/2010

ENVIreport za měsíc březen 2010
Informační servis podnikové ekologie


ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

Sledované zákonné povinnosti v období 1.3.2010 - 31.3.2010 jsou i tentokrát beze změn. Novelizovány však byly tři vyhlášky z oblasti nakládání s odpady. Obsah změn je uveden v přehledu.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

S přáním příjemného dne
Ing. Zdeněk Fildán

 

1. Změny právních předpisů za březen 2010

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Odpady

Ostatní – ochrana zdraví při práci

Zemědělství – ochrana rostlin a prostředí

Energetika

 

2. Přehled změn v povinnostech podnikové ekologie za březen 2010


Období: 1.3.2010 - 31.3.2010

V této části jsou uvedeny pouze povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část B - Odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

B22

B23 

Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (například k terénním úpravám, rekultivacím).

Provoz zařízení k odstraňování odpadů.

vyhláška č.
61/2010 Sb. mění výhlášku č. 294/2005 Sb.

Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Předmět úpravy: Vzhledem k velkému rozsahu jsou změny vyhlášky pro přehlednost uvedeny až na konci.

B10

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů:  provozní řád.

vyhláška č.
61/2010 Sb. mění výhlášku č. 383/2001 Sb.

Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Předmět úpravy:

 •  V bodě 10 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. (Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení), se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo že byl přijat na základě písmene B. bodu 1 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu". Tato změna je účinná až od 1. dubna 2011!. 

B34

Nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

vyhláška č.
65/2010 Sb. mění výhlášku č. 352/2005 Sb.

Vyhláška 64/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
Předmět úpravy:

 • nové znění § 7: "Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.";
 • Změny v přílohách vyhlášky:
  • Příloha č. 1 vyhlášky Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona: drobná změna v bodě 7.4 přílohy (slova "skoky do vody" nahrazují slovem "potápění");
  • Příloha č. 5 vyhlášky Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromováných bifenylů (PBB) nebo polybrom ováných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona: nové znění přílohy;
  • Příloha č. 7 vyhlášky Technické a provozní požadavky v oblasti skladování a zpracování elektroodpadů: změny v bodech 2.3 a 2.4 přílohy - viz barevné zvýraznění změn v příloze na CD;

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6

Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsou povinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 1. čtvrtletí 2010.

 

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky : B-Odpadové hospodářství : C-Využití a ochrana vod
D-Ochrana ovzduší : E-Integrovaná prevence : F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

 

KOMENTÁŘ:
Předmět změn ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/2010 Sb.:
 • Základní pojmy (§ 2 vyhlášky)
  • nové znění pojmu Inertní odpad: "odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní";
  • úprava pojmu zařízení: místo "pískoven" jsou nově zařízením "odkaliště";
  • nový pojem: "mechanicko-biologická úpravoa - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů";
  • nový pojem: "recyklát ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených";
 • Nový odstavec v § 3 (Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu): "(3) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č. 254/2001 Sb.). Koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S inertní odpad v přílohách č. 2 a 4 (přílohy č. 22 a č. 21 příručky).";
 • Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky: V § 4 odst. 7 odstraněno písm. a) které znělo: "splňují podmínky a kritéria stanovené v bodě 7 písm. b) a c) přílohy č. 4". Nové znění §4 odst. 7 zní: "Na skládky skupiny S - ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat pouze tehdy, když

a) jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo

b) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S - nebezpečný odpad, nebo

c) splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z azbestu.";

 • Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky: V § 6 odst. 1 se slovo "využity" nahrazuje slovem "použity" a slovo "využít" slovem "použít".
 • Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu: V § 12 odst. 1 se doplňují věty "Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce (příloha č. 34 příručky) a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.";
 • Změny v přílohách vyhlášky:
  • Příloha č. 1 vyhlášky Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů: v bodě 5.2. písm. b) se na konci textu doplňují slova "ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce" (pozn.: Bod 5 řeší odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek);
  • Příloha č. 4 vyhlášky Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky - větší úpravy: viz text novelizující vyhlášky 61/2010 Sb.
  • Příloha č. 5 vyhlášky Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek - větší úpravy: viz text novelizující vyhlášky 61/2010 Sb.
  • Příloha č. 9 vyhlášky Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky - příloha byla zrušena.
  • Příloha č. 11 vyhlášky Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu - větší úpravy: viz text novelizující vyhlášky 61/2010 Sb.
  • Příloha č. 12 vyhlášky Technické normy pro analytická stanovení - nové znění kolonky č. 12.
 • Další změny vyhlášky jsou účinné až od 1. dubna 2011 a od 1. dubna 2012, tyto změny budou zapracovány aktuálně v pozdějších vydáních.

 

 

 

3. Vybrané aktuality a články z EKOnovin


Požadavky na shromažďování odpadů ...číst celé >>
Máte ohlašovací povinnost do IRZ? ...číst celé >>
Metodika interních auditů: Taktika auditování ...číst celé >>
Odpovědnost podnikatele ...číst celé >>
Environmentální prohlášení o produktu ...číst celé >>
Vznikne agentura pro implementaci odpadové legislativy? ...číst celé >>

 


9.4.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk