chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vzorový provozní řád čistírny odpadních vod

Vzorový provozní řád čistírny odpadních vod podle vyhl. č. 195/2002 Sb. - celý text naleznete zde.

Obsah:

Organizační opatření - Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla

a) Identifikační údaje:

1. Identifikace vlastníka nebo uživatele vodního díla
2. Identifikace provozovatele kanalizace
3. Identifikace osoby odpovědné za provoz vodního díla
4. Vodoprávní úřad příslušný ke schválení provozního řádu
5. Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technicko-bezpečnostního dohledu

b) Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související

1. Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce
2. Povolení k nakládání s povrchovými vodami vztahující se k vodnímu dílu a jeho rozsah
3. Kategorie vodního díla

c) Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu

1. Provozní údaje
2. Ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu
3. Návrh nových limitů pro období od 1.1. 2008 až 31.10.2012

d) Pokyny pro provoz a údržbu

1. Všeobecné zásady
2. Obsluha zařízení, povinnosti obsluhy, kontroly a prohlídky ČOV
3. Uvedení čistírny do chodu a její zastavení
4. Elektrické zařízení ČOV
5. Pokyny pro čerpání kalu
6. Bezpečnostní pokyny pro obsluhu čistírnu odpadních vod
7. Závady v provozu ČOV

e) Pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období

f) Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích

g) Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení

h) Zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla

i) Pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy

j) Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla

k) Doplňující údaje:

1. Doba platnosti provozního řádu
2. Provádění změn provozního řádu
3. Vedení provozního deníku
4. Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů
5. Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků

Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2 Mapové podklady (umístění zařízení, katastrální mapa, situace kanalizace)
Příloha č. 3 Povolení ke stavbě ČOV, splaškové kanalizace, povolení zkušebního provozu
Příloha č. 4 Kolaudační rozhodnutí - povolení k trvalému užívání
Příloha č. 5 Schválení původního provozního řádu ČOV
Příloha č. 6 Dokumentace k obsluze a údržbě vodního díla

8.4.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk