chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - ochrana ovzduší - část 7.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D58 do 3 měsíců od data uvedení stacionárního zdroje vypouštějícího emise těkavých organických látek do provozu provozovatel stacionárního zdroje vypouštějícího emise těkavých organických látek oznámí zdroj příslušnému orgánu ochrany ovzduší §54 odst.9 D 14.0
D59 do 3 měsíců od uvedení stacionárního zdroje vypouštějícího emise těkavých organických látek do provozu provozovatel stacionárního zdroje vypouštějícího emise těkavých organických látek zdroje, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné povolení k provozu po 1.4. 2003 nebo na které se vztahuje odst.1 §54 a bude uveden do provozu v období po 1.4. 2003, musí plnit emisní limity a další podmínky provozování těchto zdrojů stanovené prováděcími předpisy - §54 odst.9 D 14.0
D60 od 1.1.2007 uvádění benzinu a nafty do volného daňového oběhu osoba uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR je povinna zajistit, aby jí uváděný sortiment pohonných hmot obsahoval nejpozději od 1. ledna 2007 stanovený objem biopaliv - §3 odst. 10 D 3.0
D61 k 31. lednu uvádění benzinu a nafty do volného daňového oběhu osoba uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR je povinna každoročně k 31. lednu informovat Generální ředitelství cel o celkovém množství paliv pro dopravní účely jí uvedených v uplynulém kalendářním roce do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a o podílu biopaliv na tomto množství GŘC §3 odst. 11 D 3.0
D62 bezodkladně uvádění benzinu a nafty do volného daňového oběhu osoba uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR je povinna vykupovat v rámci stanoveného objemu od oprávněných výrobců biopaliva jimi vyráběná biopaliva v množství odpovídajícím jejímu podílu na trhu s palivy pro dopravní účely na území ČR - §3 odst. 12 D 3.0
D63 bezodkladně uvádění benzinu a nafty do volného daňového oběhu osoba uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pokud povinná osoba nevykoupí stanovené množství bioetanolu od Správy státních hmotných rezerv (SSHR), je povinna zaplatit SSHR cenu, za kterou SSHR nevykoupené množství vykoupila SSHR §3 odst. 13 D 3.0
D64 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek ČIŽP § 11 odst. 1 D 5.1
D65 do 1.8.2007 emise pachových látek stacionární zdroj uvedený v části A přílohy vyhlášky č. 363/2006 Sb. stanovení koncentrace pachových látek - § 3 vyhl. 362/2006 D 4.6.1.5
D66 do 1.8.2008 emise pachových látek stacionární zdroj uvedený v části B přílohy vyhlášky č. 363/2006 Sb. stanovení koncentrace pachových látek - § 3 vyhl. 362/2006 D 4.6.1.5
D67 do 1.8.2009 emise pachových látek stacionární zdroj uvedený v části C přílohy vyhlášky č. 363/2006 Sb. stanovení koncentrace pachových látek - § 3 vyhl. 362/2006 D 4.6.1.5
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 7.
8.10.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk