chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Dotazy čtenářů

Dotaz č.17:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

máme pronajaty nebytové prostory v objektu v Praze, kde pracuje cca 10 osob našeho prodejního oddělení (prodejci, skladníci). Vlastní výrobní závod sídlí v jiném městě. O nájmu nebytových prostor v onom objektu v Praze je uzavřena smlouva s vlastníkem objektu, v rámci které mu je mimo jiné hrazena částka za služby spojené s užíváním prostor. V rámci těchto služeb pak je uveden i "odvoz odpadků". Přitom pronajímatel nevlastní žádný souhlas se sběrem či výkupem odpadů ani nemá tuto činnost uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku. Jak se v takovémto případě hledí na nás a na pronajímatele z pohledu zákona o odpadech - tzn. původcem odpadů je naše prodejní oddělení nebo vlastník objektu? Musíme za komunální odpad, resp. za vytříděné složky komunálního odpadu, vést průběžnou evidenci? Vztahují se na nás další povinnosti a jaké?

Děkuji za odpověď.

2. Odpověď

Pokud původce není zapojen do systému hl. m. Prahy dle § 17 odst. 5 zákona, musí z vyprodukovaného komunálního odpadu vytřídit jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů zařadit pro účely evidence buď jako směs odpadů ze skupiny 20 dle Katalogu nebo pod katalogové číslo převládajícího odpadu, pokud k upuštění od dalšího třídění získá souhlas odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy dle §16 odst. 2 zákona. Touto formou může zajistit plnění povinnosti i několik původců sdruženě, prostřednictvím vlastníka objektu (nemovitosti), s tím, že vlastník se původcům smluvně zaváže zajistit oprávněnou osobu pro všechny původce shodnou, dostatečný počet nádob na jednotlivé nebezpečné a využitelné složky odpadu a zbylou nevyužitelnou směs v případě, že původci nejsou zapojeni do systému města a zajistí vhodné místo v objektu pro tyto nádoby. Původci ovšem předávají svůj odpad osobě oprávněné k převzetí ve smyslu zákona nikoli vlastníkovi objektu, ten je pouze zprostředkovatelem služby. Původcům pak zůstávají všechny povinnosti, stanovené v § 16 zákona.
Tuto skutečnost by měla zohledňovat smlouva mezi vlastníkem (správcem) nemovitosti a původcem - nájemcem nebytových prostor. Nakonec je nutné upozornit, že původci jsou povinni zajistit řádné nakládání se všemi druhy odpadů, které produkují (tedy nejenom s odpadem skupiny 20 Katalogu odpadů) a ani uzavření smlouvy s hl. m. Prahou nebo zprostředkování prostřednictvím vlastníka objektu nezbavuje původce povinnosti plnit všechny povinnosti uložené původcům odpadů v § 16 zákona (příloha č.1) - tedy zejména vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost, zajistit přednostní využití odpadů, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona, shromažďovat odpady utříděné dle druhů a kategorií, zabezpečit odpady před jejich nežádoucím únikem, nakládat s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem pokud již nemá na tuto činnost souhlas dle § 14 zákona.


Dotaz č.16:

1. Specifikace dotazu:

potřebovala bych si s Vaší pomocí vyjasnit možnosti naší společnosti dotýkající se zpětného odběru některých výrobků (§38 zákona o odpadech). Jsme společnost, která opravuje, modernizuje a vyrábí kolejovou dopravní techniku, a to ve velkém areálu. Pro naše činnosti nakupujeme výrobky jako běžný spotřebitel. Zajímá mě, jaké možnosti při zbavování se použitých, nefunkčních výrobků podléhajících zpětnému odběru máme jako právnická osoba oprávněná k podnikání. Máme-li právo požadovat po prodejci informace o způsobu provedení zpětného odběru použitých výrobků a zapojit se do něj. Nebo zda máme možnost jednat s provozovatelem zpětného odběru a dohodnout se smluvně o podmínkách a zapojení se do zpětného odběru použitých výrobků podléhajících zpětnému odběru. Nebo zda musíme a s kterými z níže uvedených výrobků nakládat jako s odpady a zajistit pro ně odstranění nebo využití a není možné se zapojit do zpětného odběru.

a) Oleje
Nakupujeme motorové, převodové a mazací oleje, které vléváme do opravených, modernizovaných nebo vyrobených kolejových vozidel. Zbavujeme se odpadních olejů, které vzniknou vypuštěním motorových, převodových nebo mazacích olejů z kolejového vozidla přistaveného do opravy nebo k modernizaci (vozidlo plnil olejem jeho majitel, provozovatel).

b) Elektrické akumulátory
Elektrické akumulátory nakupujeme pro údržbu (výměnu za původní) svého nářadí, strojů a přístrojů a vozového parku. Jedná se např. o akumulátory do nářadí, akumulátorových vozíků, mobilů apod.

c) Galvanické články a baterie
Galvanické články a baterie nakupujeme pro údržbu (výměna za původní) svého ručního nářadí a přístrojů. Jedná se např. o bateriové svítilny, kalkulačky, radia, pH metry, hladinometry, hodiny a jiná speciální měřidla.

d) Výbojky a zářivky
Nakupujeme zářivky, které instalujeme do opravených, modernizovaných nebo vyrobených kolejových vozidel nebo do provozních hal a kanceláří v areálu společnosti. Zbavujeme se odpadních zářivek a výbojek, které vzniknou demontáží z kolejových vozidel přistavených k opravě nebo modernizaci (vozidlo původně vyrobil jiný výrobce, nebo ho udržoval a vyměnil zářivku) nebo výměnou svítidel v provozních halách a kancelářích.

e) Pneumatiky
Osobní vozidla a větší obslužnou mechanizaci předáváme k výměně pneumatik do odborného servisu. Nakupujeme však menší pneumatiky pro menší obslužnou mechanizaci a akumulátorové vozíky a provádíme výměnu v našem areálu. Nákup provádíme v nejbližším servisu, nebo objednáme pneumatiku u jiného prodejce.

Předem děkuji za odpověď.

2. Odpověď

Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Spotřebitelem se pro účely zpětného odběru rozumí dle § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (tj. např. pro použití těchto výrobků pro potřeby svých členů, zaměstnanců apod.). Spotřebiteli jsou ve smyslu citovaného zákona nejen fyzické osoby, ale i podnikatelské subjekty, které nakupují výrobky s nimiž dále nepodnikají.

Povinnou osobou ke zpětnému odběru výrobků je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky podléhající zpětnému odběru vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce.

Tato definice se vztahuje k výrobkům uvedeným v § 38 odst. 1 zákona o odpadech, dodávaným spotřebiteli k jejich užití. Osoby, které výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v ČR výrobky zahraničního výrobce, které nejdou do oběhu spotřebiteli, nejsou povinnými osobami a nevztahuje se na ně povinnost zpětného odběru podle § 38 zákona o odpadech. V případě, že je výrobek vyroben v ČR a je určen ke spotřebě v ČR, stává se tedy povinnou osobou pro zajištění zpětného odběru tuzemský výrobce. V případě, že je výrobek vyroben v zahraničí a je určen ke spotřebě v ČR, stává se povinnou osobou ke zpětnému odběru osoba uvádějící tento výrobek na trh v ČR, tj. právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je prvním tuzemským držitelem výrobku v ČR.

Povinnou osobou pro zajištění zpětného odběru výrobků v případě, že je výrobek součástí funkčního celku, se rozumí výrobce výrobku nebo dovozce funkčního celku. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na daný výrobek, nikoliv na celý funkční celek.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru je uložena povinné osobě, nikoli poslednímu prodejci. Z ustanovení § 38 zákona o odpadech vyplývá, že zpětný odběr zajišťuje, resp. organizuje povinná osoba a určuje rovněž, kde se nachází místa zpětného odběru. Prakticky jde o to, aby se povinná osoba dohodla s posledním prodejcem, zda bude provozovna prodejce místem zpětného odběru. Technickou realizaci zpětného odběru může samozřejmě na základě smluvního vztahu pro povinnou osobu zajišťovat i jiný subjekt. Pouze v případě, že poslední prodejce nesplní informační povinnost uvedenou v § 38 odst. 5 zákona o odpadech, je sám povinen použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má povinná osoba, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, kterou za vykazované období stanovené podle § 38 odst. 10 zákona o odpadech vyrobí nebo doveze. Jednoznačně nesmí být odebírání použitého výrobku od spotřebitele vázáno na výrobní značku. Spotřebitel může odevzdat v místě zpětného odběru zřízeném výrobcem „A“ i použitý výrobek výrobce „B“ (tj. tentýž druh výrobku, např. pneumatika, ale jakékoliv výrobní značky). Povinná osoba „A“ musí zajistit zpětný odběr pneumatik v jí zřízených místech zpětného odběru i od jiných výrobců, ale pouze do zmiňovaného množství.

Odpadová evidence nezahrnuje „nakládání s použitými výrobky“. Použitý výrobek se poprvé jako odpad zaznamenává v průběžné evidenci o odpadech osoby oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Až tento subjekt, kterému je zpětně odebraný výrobek předán, s ním dále nakládá jako s odpadem.


Dotaz č.15:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

Jsme firma která provozuje dva olejové transformátory typ DOTEL 400H/20 ( hermetický uzavřené), výkon: 400 kVA, rok výroby: 2005, druh oleje: Nytro 3000, váha oleje: 0,333t. V předávacím protokolu transformátoru je poznámka:" V době dodávky je hodnota PCB oleje menší než 1 ppm podle DIN 51527. Halogenisované uhlovodíky nejsou přitomné". Prosím odpovědět zda se jedná o zařízení které obsahuje PCB dle § 26 pís.d) zák.č. 185/2001Sb. a jsme povinni vést evidenci a zařízení ohlásit ministerstvu.

Děkuji za odpověď

2. Odpověď

Podle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech je PCB:

"PCB jsou polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly,
monometyltetrachlor-
difenyl-metan, monometyl-dichlor-difenyl-metan, monometyl-dibromdifenyl- metan, veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 mg/kg. Zařízením obsahující PCB je každé zařízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno.
Zařízením, která mohou obsahovat PCB jsou olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin."

Zásadní je limit 50mg/kg. V dotaze je zmíněná koncentrace pod 1 ppm (tj.
jedna miliontina). Limit pro zařízení je 50 miliontin (ppm).

Závěr tedy zní, že zařízení s tímto transformátorovým olejem nespadá do zařízení s PCB dle zákona o odpadech.


Dotaz č.14:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat na problematiku obsahu hlášení organických rozpouštědel k 15.2. Používáme stroj, ve kterém tavidlem (které obsahuje VOC) odmašťujeme desky PS. Zbytek rozpouštědel používáme k ručnímu čištění – odmaštění. Chci se zeptat jestli je předmětem hlášení spotřeba VOC z odmašťování strojem i použivání např. acetonu a lihu při čištění částí strojů. V roce 2007 jsme měli celkovou spotřebu VOC 0,611 t, takže už spadáme do středního zdroje. Doposud jsme podávali hlášení jako malý zdroj.
Děkuji za odpověď.

2. Odpověď

oddělení čištění procesního zařízení od hlavní činnosti je pouze u činnosti čištění povrchů a ne odmašťování. Takže by měla být veškerá spotřeba rozpouštědel sečtena (OR). Doporučuji "trochu upravit" spotřebu OR, aby jste zůstali pod hranicí 0,6 t. Jako střední zdroj máte další povinnosti (měření emisí …).

Pozn. Při výpočtu spotřeby OR je nutné používat obsahy OR v produktech, ne každý přípravek obsahuje 100% VOC.

Odmašťování a čištění povrchů

Jakákoli činnost čištění, s výjimkou chemického čištění, kde jsou organická rozpouštědla užívána k odstranění znečištění z povrchu materiálů včetně odmaštění. Tato činnost se vztahuje rovněž na čištění povrchů výrobků, nikoli však na čištění procesního zařízení.

př. č. 1 vyhl. 355/02

2. Odmašťování, čištění a snímání povlakůPro účely této přílohy se rozumí:

a) odmašťováním - technologický proces, v němž dochází k odmaštění, případně čištění výrobních polotovarů a produktů pro následné technologické operace. Odmaštění je aplikováno jako mezioperační krok, případně jako odmaštění pro následné technologické procesy, zejména povrchové úpravy.

b) čištěním - technologický proces, v němž dochází k čištění produktu pro další technologie, případně ke snímání povlaků, zejména odlakovávání; jedná se hlavně o čištění před demontáží, repasemi apod., od nečistot vzniklých provozováním dílů, případně jejich užíváním. Nezahrnuje procesy čištění pracovních prostorů ani čištění zařízení, pokud není uvedeno jinak,

c) odmašťovnou - technická zařízení a technologie pro odmašťování kovů a nekovových materiálů odmašťovacími prostředky s obsahem organických rozpouštědel. Zařízení je tvořeno uzavřeným prostorem s odsáváním odpadního plynu, případně je odmaštění prováděno v prostoru pro nástřik nátěrových hmot - stříkacích lakovacích kabinách. Pro takto konstruované odmašťovny je nutno dodržovat předepsané emisní limity,

př. č. 2 vyhl. 355/02
2.2 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků ostatními organickými rozpouštědly podle § 3 písm. c)
2.2.1 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj.
2.2.2 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 2 tun je střední zdroj.
2.2.3 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 2 tuny je velký zdroj.
2.2.4 Odmašťovna splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.
2.2.5 Odmašťování mimo prostory odmašťoven nebo lakoven s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 tuny je malý zdroj.

Prahové spotřeby rozpouštědel a
emisní limity jsou stanoveny takto:činnost

prahová spotřeba
rozpouštědla

emisní limit
VOC A)
emisní limit
fugitivních emisí B)

t/rok mg/m3 %
odmašťování a čištění povrchů
organickými rozpouštědly
0,6 až 2 75 20
2 až 10 75 20
> 10 50 15

Dotaz č.13:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

Jsme zemědělská farma. Její vedoucí (zemědělský Ing.), měl oprávnění - autorizovanou osobu v chemických látkách. Po 5 letech mu oprávnění propadlo. Je ještě podle nového zákona o chem. látkách nutné mít pro svojí činnost a případně, kde by si toto oprávnění na autorizovanou osobu mohl obnovit.

Děkuji za odpověď

2. Zákonná úprava

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
§ 44a
(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 7. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).
(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.
(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

3. Závěr

Pro upřesnění připomínáme, že právní úprava "autorizovaných" osob byla přesunuta z oblasti chemického zákona (dříve zákon č. 157/1998 Sb., nyní zákon č. 356/2003 Sb.) do oblasti zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V části Zákonná úprava jsou uvedeny základní povinnosti firem v oblasti přímého nakládání s chemickými látkami a přípravky (tj. "autorizace", školení pracovníků a písemná pravidla).
Z výše uvedeného vyplývá, že "autorizace" podle zákona č. 258/2000 Sb. již není nutná - pouze pokud by firma nakládala s látkami vysoce toxickými (T+), což je velmi málo pravděpodobné.

Více informací naleznete v publikaci Příručka podnikového ekologa


Dotaz č.12:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu k zákonu č.59/2006 Sb. V naší chromatografické laboratoři používáme k analýzám nebezpečnou látku vodík, který je v tlakové láhvi a jeho množství je při plné láhvi 0,36 kg tj. 0,00036 t. Ve smyslu § 4 odst. 2 zákona jsem zpracoval "Protokol o nezařazení objektu do skupiny A nebo B", neboť uvedené množství je menší než 2% množství nebezpečné látky uvedené v příloze č.1, v části 1, sloupci 1, tabulky I zákona. Nezávislý auditor mi tento způsob výpočtu napadl, neboť jsem prý nepoužil k výpočtu vzorec z části 2, N= atd. Postupoval jsem při zpracování protokolu správně nebo chybně?

Děkuji za odpověď

2. Zákonná úprava

zákon č. 59/2006 Sb.
§ 3
Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna

a) zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení (dále jen "seznam"),
b) na základě seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II,
c) pokud je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek v množství menším, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 2.


§ 4
Protokol o nezařazení

(1) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je větší než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům (§ 33 a 34) a stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat krajskému úřadu.
(2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům (§ 33 a 34).

Příloha č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb., část 2

Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek
1. U objektů a zařízení, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo přípravek v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím se používá pravidlo pro zjištění, zda se na objekt nebo zařízení vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona (součtový vzorec).

2. Toto pravidlo se postupně použije pro vyhodnocení zdroje rizika souvisejícího s toxicitou, hořlavostí a ekologickou toxicitou

(a) pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v Tabulce I a klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, spolu s látkami a přípravky uvedenými na řádcích 1 nebo 2 tabulky II;
(b) pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v Tabulce I a klasifikovaných jako podporující hoření, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé nebo extrémně hořlavé, spolu s látkami a přípravky uvedenými na řádcích 3, 4, 5, 6, 7a, 7b nebo 8 tabulky II;
(c) pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v Tabulce I a klasifikovaných jako nebezpečné pro životní prostředí R50 (včetně R50/53) nebo R51/53, spolu s látkami a přípravky uvedenými na řádcích 9(i) nebo 9(ii) Tabulky II;

Příslušná ustanovení tohoto zákona se uplatní, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro (a), (b) nebo (c) je větší nebo se rovná 1.

3. Provozovatel zařadí objekt nebo zařízení do

a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II,
b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného ve sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II.

3. Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že jste postupoval správně, ovšem za předpokladu, že se jiné nebezpečné látky u Vás nevyskytují. Pokud tomu tak je, je nutné pro výpočet skutečně použít součtový vzorec. Součtový vzorec se postupně použije pro vyhodnocení zdroje rizika souvisejícího s toxicitou, hořlavostí a ekologickou toxicitou - viz bod 2 v části 2 přílohy č. 1 zákona.

Více informací naleznete v publikaci Příručka podnikového ekologa


Dotaz č.11:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

jsme vlastníky a uživateli studny s povoleným odběrem vody vyšším než 6 000 m3 za rok. Odběry vody měříme vodoměrem a dosahují méně než 6 000 m3 za rok (2 800 m3) (1.600 m3) Jedná se o zdroje na jednom kat. území. Musíme platit zálohy, když výsledný odběr nedosahuje 6 000 m3. Děkuji za odpověď

2. Zákonná úprava

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

§ 88 Poplatek za odebrané množství podzemní vody
(1) Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2] (dále jen "odběratel"), je za podmínek stanovených tímto zákonem povinen platit za skutečné množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. V případě, že oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu10a) tím, že na něj výkon povolení smluvně převedl36a) a tento provozovatel oznámil svůj název, sídlo a identifikační číslo České inspekci životního prostředí, považuje se za odběratele tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Poplatek se platí za kalendářní rok a jeho sazby v Kč/m3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním.
(3) Odebírá-li odběratel podzemní vodu z vodního zdroje na více místech území jedné obce, pro účely zpoplatnění se odebrané množství vody sčítá.
(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonávají celní úřady místně příslušné podle sídla nebo bydliště jednotlivých odběratelů na základě výměrů vydaných Českou inspekcí životního prostředí; přitom postupují podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou (vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody).
(6) Roční výši zálohy poplatku v poplatkovém hlášení vypočte odběratel vynásobením příslušné sazby poplatku povoleným ročním odběrem podzemní vody v m3.
(7) Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového hlášení a ověření údajů rozhodných pro výpočet záloh poplatku rozhodne o výši zálohy a výši čtvrtletních nebo měsíčních splátek zálohovým výměrem, který doručí odběrateli a celnímu úřadu místně příslušnému sídlu nebo bydlišti odběratele do 15. prosince běžného roku. Opravný prostředek proti zálohovému výměru nemá odkladný účinek.
(8) V zálohovém výměru Česká inspekce životního prostředí stanoví rovnoměrné čtvrtletní zálohy, pokud se jejich souhrnná výše rovná nebo je nižší než 300 000 Kč, nebo rovnoměrné měsíční zálohy, pokud jejich souhrnná výše je vyšší než 300 000 Kč. Měsíční zálohy je odběratel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za který byla záloha vyměřena. Čtvrtletní zálohy je odběratel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které byla záloha vyměřena.

3. Závěr

Z výše uvedeného výtahu vyplývají, že výše záloh se odvíjí od množství uvedeného v povolení k odběru podzemních vod. Nezáleží na tom, zda-li je zdroj využíván méně, než je povoleno. Pokud byste chtěli platit nižší zálohy, je možné pouze požádat o změnu povoleného množství v povolení. Můžete ještě zkusit prodiskutovat poplatkové hlášení s Českou inspekcí životného prostředí a na základě minulých odběrů se pokusit s nimi dohodnout na upravené výši zálohového výměru. Podle našich zkušeností však ČIŽP vydává výměry na základě hodnot z povolení.

Více informací naleznete v publikaci Příručka podnikového ekologa


Dotaz č.10:

1. Specifikace dotazu:

Dobrý den,

vedu evidenci odpadového hospodářství v menší stavební firmě. Mám ekonomické vzdělání, proto nerozumím spoustě odborných výrazů z této oblasti. Evidenci vedu v programu INISOFT. Tento program po mě vyžaduje zařazení odpadů do seznamu povolených odpadů. Není mi zcela jasné, co přesně se tím myslí a nikde jsem při čtení zákonů, vyhlášek a různých specializovaných stránek na to nepřišla.
Při nakládání s nebezpečným odpadem je mi to celkem jasné - tady je Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Ale co s ostatními odpady. Musím mít také nějaké povolení. Program mi nabízí Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů. Musím mít tento souhlas ke všem ostatním odpadům, které se ve firmě zlikvidovali, i když se například předaly přímo ze stavby nebo sídla společnosti do firmy oprávněné k likvidaci odpadů a nebyly nikde shromažďovány?

Děkuji za odpověď

2. Zákonná úprava

Zákon č. 477/2001 Sb., o odpadech

§ 5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem.
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.

Katalog odpadů je vydán ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

§ 6 Zařazování odpadu podle kategorií
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečn&

13.10.2008 ETeam
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk