chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Biopaliva sama o sobě klima neochrání

Ministři životního prostředí dnes na zasedání Rady EU v Bruselu vyšlou důležitý signál pro Jarní summit EU - budou totiž jednat o energeticko-klimatickém balíčku legislativních opatření, který Komise navrhla v lednu tohoto roku.1) Soubor návrhů má zajistit splnění cílů přijatých na summitu EU na jaře minulého roku týkajících se omezení emisí skleníkových plynů a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Zelený kruh2) i evropské ekologické nevládní organizace sdružené v Evropském úřadu pro životní prostředí (EEB)3) tento balíček považují za důležitý krok k udržitelnému využívání energie a k cestě k moderní nízkouhlíkové ekonomice.4) Přesto je vidět, že byl balíček vytvářen pod velkým tlakem průmyslu a vyžaduje některá vylepšení. Pro Českou republiku je balíček legislativních opatření velmi významný také proto, že jeho definitivní přijetí se očekává za českého předsednictví Radě EU v první polovině roku 2009.

Zelený kruh se stejně jako další evropské ekologické organizace domnívá, že velkou slabinou navrhovaného balíčku jsou především nedostatečná kritéria pro udržitelnost produkce biopaliv. Nedávné studie OECD i vlastní výzkumné instituce EU Joint Research Centre ukazují, že úspora emisí skleníkových plynů vyplývající z cíle desetiprocentního podílu biopaliv do roku 2020 je velice sporná a sledování tohoto cíle bude navíc spojeno s mnohými environmentálními a sociálními riziky. Navrhovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie stanovuje pro biopaliva minimální práh úspory emisí skleníkových plynů ve výši 35 % oproti konvenčním palivům. Tento limit je příliš nízký a umožní, aby bylo téměř každé zemědělsky vyrobené palivo považováno za biopalivo. Evropský úřad pro životní prostředí (EEB) upozornil v dopise adresovaném všem ministrům životního prostředí zemí EU, že cíl 10 % podílu biopaliv pro sektor, který je nyní odpovědný za 20 % emisí skleníkových plynů, společně s minimální efektivitou redukce emisí ve výši pouze 35 %, povede ke snížení emisí skleníkových plynů, které nedosáhnou ani výše 1 %.5)

„Ve srovnání s riziky, která jsou s biopalivy spojena je to zcela zanedbatelný příspěvek, kterého navíc jistě využijí automobilky ke zlepšení své marketingové image. To může znamenat významné zpomalení při přechodu k šetrnějším způsobům dopravy, " řekl Ondřej Rut ze Zeleného kruhu. Daleko větší potenciál ke snižování emisí skleníkových plynů je v jiných odvětvích obnovitelných zdrojů energie (např. energetické plodiny k výrobě elektřiny a tepla) a ve zvyšování energetické účinnosti a úspor.6)

Rada EU by podle nevládních organizací měla znovu zvážit, zda je cíl 10 % podílu biopaliv vhodný a dosažitelný, zpřísnit kritéria udržitelnosti biopaliv a zahrnout je nikoli do směrnice o obnovitelných zdrojích, ale do revidované směrnice o kvalitě paliv, o které bude brzy jednat v prvním čtení Evropský parlament. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že za závazky vyplývající ze směrnice o kvalitě paliv jsou odpovědné společnosti poskytující paliva a nikoli členské státy. Na nich má naopak ležet odpovědnost za naplňování směrnice o obnovitelných zdrojích. Pokud by byla biopaliva zahrnuta do této směrnice, přikročily by členské státy pravděpodobně ke snižování zdanění biopaliv a náklady na jejich zavádění by tak nesli všichni občané EU, nikoli spotřebitelé a vlastníci automobilů. Došlo by tak k potlačení principu znečišťovatel platí. Revidovaná směrnice o kvalitě paliv by měla zahrnovat minimální potenciál biopaliv pro redukci skleníkových plynů ve výši 60 %, požadavek na analýzy životního cyklu biopaliv, včetně přímých i nepřímých dopadů na změnu využívání půdy, dopady na vodní a půdní poměry a biodiverzitu.

Ministři životního prostředí by měli také jasně deklarovat, že cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % již pro EU není relevantní a je třeba dále vycházet z ambicióznějšího cíle 30 %. Tento cíl EU podmínila účastí dalších významných zemí na tzv. post-kjótském režimu, která však již byla potvrzena na konferenci o změnách klimatu na Bali v prosinci loňského roku. Není proto nadále důvod operovat s cílem 20 %. To by mohlo naopak podkopávat pozici EU v dalších mezinárodních vyjednáváních o režimu po vypršení kjótského protokolu.

Kontakt:
Ondřej Rut
Zelený kruh
tel. 737 431 945
ondrej.rut@zelenykruh.cz

(Zdroj: www.ekolist.cz)

8.4.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk