chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
TermínTémaFirmaKontakt
19.2.2008

23.5.2008
Auditor integrovaného systému 

Blok 1 – Systémy řízení v praxi
Blok 2 – Metodika interních auditů
Blok 3 – Zlepšování a rozvoj systémů řízení
Blok 4 – Příprava na závěrečnou zkoušku

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
12.3.2008Změny v revizi normy ISO 9001:2008

Přehledný výklad připravovaných změn oproti 9001:2000 
Praktické dopady aplikace nových požadavků na systém QMS 
Diskuse

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
7.-.4.2008Základy interního auditora systému IMS (QMS + EMS)

Základy normy ISO 9001:2000
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008
Základy normy ISO 14001:2004
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Environmentální legislativa
Auditování dokumentace
Příprava auditního dotazníku

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
28.4.2008Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004

Základy systému péče o životní prostředí
Aplikace požadavků normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Integrace s příbuznými standardy ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
19.02.2008
-
20.06.2008
Manažer EMS

1. modul: Úvod do environmentálního managementu 
2. modul: Environmentální legislativa 
3. modul: Environmentální a prevenční programy 
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS 
5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením 
Podrobnější obsah najdete u jednotlivých modulů, které jsou současně vyhlášovány jako samostatné kurzy.

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
19.2.2008
-
22.2.2008
Úvod do environmentálního managementu

Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem environmentalismu
Vývoj ochrany životního prostředí, základní pojmy používané v souvislosti s ochranou životního prostředí
Srovnání konvenčního a preventivního přístupu k ŽP, preventivní strategie
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Teorie rizik, environmentální rizika ekologické katastrofy
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Environmentální profil - indikátory, ukazatele (ČSN EN ISO 14031)
Program environmentálního samohodnocení - ESAP
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004 a EMAS
Požadavky EOQ na Manažera EMS

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
25.2.2008
-
25.2.2008
Požadavky norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 14004

Revize normy ČSN EN ISO 14001:2005
Změny a uplatňování požadavků nové normy ČSN EN ISO 14001:2005 v praxi
Systémové zajištění prvků normy ISO 14001
Pozice a odpovědnost managementu, zaměstnanců a interních auditorů při zabezpečování
Nejčastější otázky a odpovědi při aplikování požadavků „nové normy“
Zkušenosti z certifikačních auditů

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
25.2.2008
-
29.2.2008

Základy environmentálního managementu

1. den - Základní požadavky ISO řady 14000, pojmy a systémové požadavky; struktura norem EMS; požadavky jednotlivých kapitol; uplatňování v praxi; revize ISO řady 14000:2004 
2. den - Právní a jiné požadavky, řízení právních a jiných požadavků; systém legislativy v ČR; relevantní zákony a jiné požadavky; rejstřík právních a jiných požadavků; hodnocení souladu s legislativou 
3. den - Interní audit EMS, plánování a dokumentace auditu; logický sled auditu; nejčastější neshody u auditu; certifikační audity po revizi normy 
4. den - Environmentální řízení, identifikace a řešení havarijních stavů; metodika hodnocení environmentálních aspektů a dopadů; plánování EMS: aspekty - programy - cíle - politika; prevence; environmentální profil 
5. den - Monitorování a měření EMS, ekonomické aspekty, monitoring systému; ošetření rizik; manažerské řízení EMS; náklady na prevenci

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
04.03.2008
-
05.03.2008

Zavádění EMS v praxi

Vstupní analýza stávajícího stavu 
Implementace požadavků normy 14001 se zaměřením na identifikaci a hodnocení aspektů 
Vyhodnocení právních a jiných požadavků 
Hodnocení souladu s legislativou včetně řízení dokumentů a záznamů 
Havarijní připravenost 
Provedení a vyhodnocení interního auditu 
Přezkoumání vedením

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
17.03.2008
-
21.03.2008
Environmentální legislativa

Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa 
Správní řád a jeho význam pro EMS 
Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 
Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie 
Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie 
Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP 
Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
24.04.2008 Nakládání s odpady podle zákona o odpadech po novelách, včetně novelizovaných prováděcích předpisů

Seminář je zaměřen na propojení novelizovaných jednotlivých částí a paragrafů zákona s prováděcími předpisy a na způsob práce s těmito předpisy při plnění povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Seminář tak napomůže posluchači pro svoje potřeby umět aplikovat zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání.

Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
5.6.2008 Zákon o chemických látkách a nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek účinné od 1.června 2007 a 1.června 2008

Dne 1. června 2007 nabylo účinnosti Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek).

Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
28.2.2008 ODPADY A OBALY V ROCE 2008 (stávající a změněné předpisy aktuálně, plus nakládání s vodami) www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
5.-7.6.2008 Životní prostředí a úpravnictví Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
25.2.2008 Nová norma OHSAS 18001:2007 Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
19.2.2008
a
25.3.2008
Seminář OBALY
Účelem semináře je snaha o zlepšení informovanosti o ZMĚNĚ zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.
PRAHA - 19. února 2008 - od 9:00 hod. do 13:00 hod.
BRNO - 25. března 2008 - od 10:00 hod. do 14:00 hod.
EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 19
140 21 Praha 4
Tel.: 261 176 230
E-mail: info@ekokom.cz
http:///www.ekokom.cz
26.2.2008 Projednávání otázek životního prostředí z pohledu stavebního zákona. Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
15.4.2008 Seminář Správní řízení v oblasti životního prostředí Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
27.-28.2.2008 NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V LEGISLATIVĚ A PRAXI Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
5.2.2008 POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

27.- 28.2.2008

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V LEGISLATIVĚ A PRAXI Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

16.-.18.4.2008

APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
3. Symposium • Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz

18.-22.2.2008

Auditor EMS

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
22.-23.5.2008 Analytická chemie a životní prostředí - Analytické metody
Ústí nad Labem
fzp.ujep.czFakulta Životního Prostředí J. E. Purkyně
Ing. Jaroslav Hovorka
Tel.: 472 742 965
GSM: 723 287 643
Vinařská 16, 400 01 Ústí n.Labem.
Email: jarda@hovorka.cz
20.5.-22.5.2008 ENVIBRNO
14. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
www.bvv.cz/envibrnoVeletrhy Brno a.s.
Tel: 541 152 888, 541 152 585
Fax: 541 152 889
E-mail: envibrno@bvv.cz
31.3-4.4.2008 Zajištění kvality analytických výsledků a odběry vzorků
Komorní Lhotka, Beskydy
2 Theta2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
9.-13.6.2008 Automatická spektrometrie
Žermanická přehrada, Těšínsko
2 Theta2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
2.-4.9.2008 Mikroelementy 2008 2 Theta2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
13.-15.10.2008 Analýza organických látek 2 Theta2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
11.03.2008ZÁKON O ODPADECH PO DALŠÍ NOVELE VČETNĚ NOVELIZOVANÝCH PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
15.04.2008NOVÁ EVROPSKÁ PŘÍMO ZÁVAZNÁ LEGISLATIVA REACH A ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH PO NOVELÁCH DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
8.2.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk