chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Poučte se z chyb jiných - letošní pokuty nad 100 000 Kč

REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., Huťská 160, 272 01 Kladno, IČ: 261 79 113

Pokuta ve výši 150 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze dle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou dle zákona o odpadech k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení zákona o odpadech se společnost RET dopustila tím, že v období od března roku 2006 až do dubna téhož roku na ploše cca 15 až 20 na šíři a cca 200 m na délku na pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad (temeno „staré buštěhradské haldy") ukládala odpad kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie ostatní, i když pozemek p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad není zařízením určeným k nakládání s tímto druhem odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.3.2008.

Město Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice, 252 30, IČ: 00 241 636

Pokuta ve výši 150 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se město Řevnice dopustilo tím, že do prostoru bývalé pískovny Řevnice p.č. 3017/1, 3017/2, 3025 a 3026 k.ú. Řevnice naváželo od roku 1996 odpad, přestože tyto pozemky nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079

Pokuta v celkové výši 5 500 000 Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 19.3.2008. 225 000 Kč za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k využívání odpadů - schválené rozhodnutím značky S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech. 225 000 Kč za porušení ust. § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k odstraňování odpadů - schválené rozhodnutím značky S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše o 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech. 5 000 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že soustředila odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly a 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 v roce 2006 na pozemku parc.č. 3445 v k.ú. Michle a v roce 2007 na pozemcích parc.č. 3134, 3139/7, 3148, 3149/1, 3154/2, 3156/2, 3312/1, 3439/75, 3442/1, 3445 a 3446 v k.ú. Michle, přestože tyto pozemky nebyly určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech. Společnost Interstar Praha nebyla na výše uvedených pozemcích provozovatelem zařízení dle § 14 zákona o odpadech v roce 2006 ani v roce 2007. V souhrnu byly tak odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, v časovém období minimálně od 10.11.2006 do 21.9.2007, v různé mocnosti soustředěny společností Interstar Praha na ploše 9 950 m2 v objemu 62 027 m3. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. 50 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že v lednu roku 2007 nakládala na pozemku parc.č. 3446 k.ú. Michle, jako původce odpadů, s nebezpečným odpadem kat.č. 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky v množství 2,74 tun, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech. INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079 Pokuta ve výši 2 000 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že na pozemky parc.č. 217/1, 214/1 a 209/1 v k.ú. Zlatníky u Prahy uložila od října roku 2006 do dubna 2007 odpad (výkopovou zeminu, stavební suť), v množství 22 190 m3, přestože tyto pozemky Zlatníky nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.

ZADIP s.r.o., Hradec Králové, Svobodné Dvory, Klacovská 57, 503 11, IČ: 25194372

Pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že se nezbavil odpadního karbolu (nebezpečný odpad kat.č.170301 - asfaltové směsi obsahující dehet) z nádrží odstraňovaných v areálu bývalé společnosti PREFA v Pardubicích - Rosicích nad Labem na p.č. 264/1 k.ú. Rosice nad Labem v množství cca 4,32 t, v období od 20.3.2006 do 20.4.2006 v souladu se zákonem o odpadech. Toto jednání je hodnoceno jako porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, neboť každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními přepisy vydanými na ochranu životního prostředí. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 7.1.2008.

SAVE CZ s.r.o., Hlinsko, Rváčovská 1639, 539 01, IČ: 25965778

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP dne 17.8.2006 a následně provedených kontrolách a jednáních, společnost SAVE CZ s.r.o. nevedla v roce 2005 průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi pro vybrané druhy odpadů kategorie ostatní a nebezpečný odpad, nevyplnila Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a nevyplňovala evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech. za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že provozovala v období roku 2005 a roku 2006 zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (provozovna: Družstevní 1523, Hlinsko - areál Teplárny Hlinsko) v rozporu s platným provozním řádem zařízení, spočívající v nakládání s odpady v tomto zařízení, pro které nebyl udělen platný souhlas. Jednalo se o 162,3 tun odpadu kategorie nebezpečný odpad kat. č. 170503 - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, se kterým bylo nakládáno v rozporu s provozním řádem zařízení v termínu od přelomu měsíce říjen a listopad roku 2005 do dne 1.8.2006 (resp. do dne 2.8.2006), tedy prokazatelně i po nabytí účinnosti zákona č. 314/2006 Sb., kterým byl mj. změněn zákon o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

KARBONIA, spol. s r.o., Ostrava 3, Chalupníkova 765/21, 700 30, IČ: 15503534

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že účastník řízení převzal do svého vlastnictví v období od 1/2005 do 5/2006 ocelový a litinový odpad v množství 31613,75 t, aniž by byl právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobou, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 10.1.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 450 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se účastník řízení v tomto případě dopustil tím, že v měsíci září 2006 při provozování schváleného zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů - provozovna Radlická ul., Praha 5, pozemky p. č. 499, 504/1 a 504/2 v k. ú. Praha - Radlice nakládal s odpady i na jiných pozemcích, než na kterých bylo provozování zařízení povoleno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18.4.2008.

Zlínstav, a.s. Zlín, Louky, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ: 00530808

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Společnost Zlínstav se výše uvedeného porušení zákona o odpadech dopustila tím, že jako původce odpadů, které svým charakterem odpovídají odpadům skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady (zařazenými dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), v roce 2005 v období září - říjen (v množství cca 4 300 m3 - množství bylo vysčítáno dle faktur - daňových dokladů č. 380905 a 300905) a v roce 2006 v období září - říjen (v množství cca 1 845 m3 - množství bylo vysčítáno dle předložené faktury - daňový doklad č. 011006) předala osobě, která v době přebírání odpadů nebyla osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

STAVMAT-SPRING, spol. s r.o., Hálkova 1203/32 , 301 00 Plzeň, IČ 00574848,

Donucovací pokuta ve výši 500 000 Kč uložena povinnému dle ust. § 129 odst. 1 správního řádu a na základě exekučního příkazu čj. 43/OOH/0703507.25/07/ZKN ze dne 30. 7. 2007, kterým byla nařízena exekuce k vymožení povinnosti podle vykonatelného rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj.03/OH/2752/04/Do ze dne 16. 4. 2004 (exekuční titul), kterým bylo povinnému nařízeno:

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí splnit podmínky stanovené v částech I. a) a II. b) výroku rozhodnutí OkÚ Plzeň - sever ze dne 24. 5. 1995,

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí odtěžit zbývající nelegálně uložený odpad na pozemcích p.č. 802/10, 802/13 a 813/4 v k.ú. Líně a ve smyslu § 12 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech stanovených způsobem jej předat oprávněné osobě k využití nebo odstranění

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22.5.2008.

.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se dopustila tím, že v roce 2005 a 2006 nakládala s odpady k.č.: 100903 (pecní struska, kategorie odpadu: „O"), 101118 (kaly a filtrační koláče z čištění spalin, kategorie odpadu „O") , 130208 (odpadní oleje, kategorie odpadu „N"), 170302 (asfalty bez dehtů, kategorie odpadu: „O") a 190112 (jiný popel, kategorie odpadu: „O") v mobilních zařízeních ke sběru a výkupu odpadů (respektive uvedené odpady vykupovala a přijímala do těchto zařízení), pro která neměla příslušným orgánem státní správy udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech. Jedná se o vozidla RZ: 2B1 8729 a SPZ: BZM 81-95 (přijato 8577,9 tuny odpadu k.č.: 190112), 1B5 6219 (přijato 211,58 tuny odpadu k.č.: 101118), SPZ: BSB 62-61 (přijato 995,3 tuny odpadu k.č.: 100903), BSB 68-30 (přijato 11,46 tuny odpadu k.č.: 170302), BVA 77-94 (přijato 55,32 tuny odpadu k.č.: 170302), 2B6 4947 (přijato 7,48 tuny odpadu k.č.: 170302) a RZ: 2B5 5120 (přijato 12 tun odpadu k.č.: 130208). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o., Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice, IČ: 413 28 116

Pokuta ve výši 330 000 Kč za porušení ust. § 38 odst. 5 zákona o odpadech, který mimo jiné stanoví, že poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Plus dopustila tím, že neinformovala spotřebitele v níže v textu uvedených 10-ti provozovnách spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, tj. galvanických článků a baterií a elektrozařízení pocházejících z domácností. Toto zjištění učinila inspekce při kontrolách provedených v období od 30. 1. 2007 do 16. 2. 2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2005 až 2006 a části roku 2007 (tj. do doby kontroly uskutečněné inspekcí dne 7.3.2007), nakládal jako původce odpadů s nebezpečnými odpady (motorové oleje, hydraulické oleje, nemrznoucí kapaliny, olověné akumulátory, znečištěný sorbent a textilie) bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

Pokuta 50 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2005 až 2006 a části roku 2007 jako původce odpadů nevedl žádnou evidenci odpadů dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 3.1.2008.

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor, Stránského 2510, 390 34, IČ: 00028762

Pokuta v celkové výši 135 000 Kč:

15 000 Kč za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení k využívání odpadů povinen provozovat toto zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře provozovny (v zařízení k využívání odpadů) výrobního družstva Dita v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů, pocházejících z demontáže odpadních elektrozařízení a elektroodpadů, v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Konkrétně se jednalo o porušení podmínek shromažďování vyprodukovaných odpadů, uvedených v provozním řádu zařízení pod bodem C.1 na straně 9 - shromažďované odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů nebyly označeny kódem a názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

10 000 Kč za porušení ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého je původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, povinna zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře své provozovny v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů (odpad kategorie nebezpečný), aniž by vybavilo místo nakládání s tímto odpadem příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

80 000 Kč za porušení ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, dle kterého je původce povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li daný odpad uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcí právním předpisu. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita v roce 2006 dopustilo tím, že jako původce odpadního skla z obrazovek obsahujícího luminofor zařadilo tento vznikající odpad pro účely jeho předání a dalšího nakládání s tímto odpadem pod kat.č. 16 02 16, kategorie ostatní, i když měl být tento odpad (v souladu se sdělením odboru odpadů MŽP č.j.: OODP/1827/03 ze dne 20.2.2003) zařazen pod kat.č. 16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení, kategorie nebezpečný. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, a navazujícího bodu 2 přílohy č. 2 této vyhlášky, které stanoví podmínky pro přejímku odpadů do zařízení. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že jako dodavatel (vlastník) odpadu neposkytlo osobě oprávněné k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - společnosti SITA CZ a.s., při první z řady dodávek v jednom kalendářním roce (v roce 2006), základní popis odpadu předávaného pod kat.č. 16 02 16. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že předal ke dni 25.9.2006 odpad asfaltové směsi obsahující dehet (směs v 5ti kovových nádržích, v množství 95 kusů sudů a 200 litrů) osobě neoprávněné dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11.3.2008.

STAVMAT-SPRING, spol. s r. o., Hálkova 1203/32, 301 00 Plzeň, IČ: 00574848

Pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal dne 23. 1. 2007 s odpadem stavební a demoliční sutě na pozemku p.č. 813/4 k. ú. Líně, tedy v místě a tím i v zařízení, které nebylo jako zařízení k nakládání s odpady určeno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.4.2008.

ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., Nová Huť 204, 338 42 Hrádek, IČ: 45359016

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady soustřeďovala od roku 2005 do 18. 6. 2007 soustřeďovala celkem 147,56 tun nebezpečného odpadu kat. č. 100207* (pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky) mimo místo jejich vzniku a to v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech. Odpad byl po uvedené období soustředěn v areálu ŽELEZÁREN Hrádek a.s. na volné betonové ploše, v blízkosti filtrační stanice primárního odsávání . Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

Isidor Feigl GmbH & CO.KG, Jakobsmühle 1, 934 58 Eschlkam, Deutschland

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ust. § 55 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že 4. 5. 2007 v 11:00 hodin provedl dopravce se sídlem Janovice nad Úhlavou nelegální přeshraniční přepravu odpadu č. 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest v množství 7 palet (198 kusů) desek o rozměrech 1 x 2,5 m, a to aniž by tato přeprava byla účastníkem řízení jako odesílatelem odpadu oznámena Ministerstvu životního prostředí České republiky a aniž by byl účastníkovi řízení vydán MŽP souhlas. Odpad byl příslušníky CÚ Domažlice vyhodnocen jako odpad patřící do „Červeného seznamu." Účastník řízení tak porušil ust. § 55 zákona o odpadech, jelikož jako osoba dle Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole klasifikovaná jako oznamovatel, nepodal oznámení podle právních předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.2.2008.

ZENZA Znojmo, a.s., se sídlem Znojmo, Přímětice 312, 669 04, IČ: 00228320

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč:

40 000 Kč za neplnění povinností stanovených zákonem o odpadech při nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech. Společnost Zenza porušila ustanovení §37c odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §19 odst. 3 písm a) vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na bod 2.2.2.2 přílohy č. 18 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Konkrétně společnost Zenza nedodržela postup demontáže autovraků, a to tím, že nejprve z autovraků vyndala skla, pak umělé hmoty ze dveří a vnitřku autovraku (sedačky, přístrojovou desku, elektroinstalaci), a až poté byly vypuštěny provozní náplně a vymontován akumulátor. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů, které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

110 000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem o odpadech, konkrétně za porušení ustanovení §12 odst. 1 zákona o odpadech, dle kterého je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Společnost Zenza porušila ustanovení §19 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého mohou být autovraky při skladování vršeny na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně, a nesmějí být vršeny více jak tři atovraky na sobě. Společnost Zenza skladovala autovraky na sobě, přičemž tyto autovraky obsahovaly provozní náplně. V době kontroly skladovala společnost Zenza i čtyři autovraky na sobě, a to bez jakýchkoliv technických opatřeních zabezpečujících stabilitu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Společnost Zenza porušila ustanovení §4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého provozovatel zařízení postupuje při přejímce odpadů do zařízení způsobem uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky. Společnost Zenza nepostupovala způsobem uvedeným v příloze č. 2 uvedené vyhlášky, a to tím, že přebírala odpady do zařízení ke sběru a výkupu odpadů, přitom neprováděla kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., konkrétně neprováděla kontrolu základního popisu odpadu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které je umístěno na pozemcích parc. č. 528/3, 528/4, 530/6 a 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

ISTER, s.r.o., Hlavní 267, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 616 76 624

2 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl v době od března do listopadu roku 2007 celkem 8 203 tun odpadů do bývalého dobývacího prostoru v k.ú. Chodová Planá umístěného na pozemcích p.č. 3282/2, 3282/3, 3282/4, 3328/3, 3328/4, 3250/3, 3250/14, 3250/15, 3250/16 a 3250/18, přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval, resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona místo, technické zařízení, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 490 000 Kč podle ustanovení § 66, odst.5 zákona o odpadech, neboť nesplnil povinnost stanovenou rozhodnutím České inspekce životního prostředí č.j. 51/OOH/0715141.09 /07/LDH ze dne 4.7.2007, které bylo vydáno na základě ustanovení § 76 odst.1 písm.c) zákona, a které nabylo právní moci dne 04.08.2007. Uvedeným rozhodnutím byla účastníku řízení uložena následující povinnost: „Odpady použitého textilu, koberců a použité obuvi v množství cca 890 tun, které účastník řízení převzal neoprávněně do svého vlastnictví a které se v současné době nacházejí v objektech (pronajatých účastníkem řízení) v areálu bývalého státního podniku Zemědělské zásobování a nákup na pozemcích .p.č. 516 a 468 v k.ú. Dolní Řasnice postupně předat k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (nejen dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, ale i dle § 12 odst. 3 zákona), a to v termínu do 31.12.2007".

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.6.2008.

KLEMENT a.s., Řehlovice - Hliňany čp.18, Ústí nad Labem, 403 13, IČ: 250 16 695

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ust. §12 odst. 4 zákona o odpadech, neboť předala odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněná a tím porušila povinnost stanovenou zákonem tj.společnost si předem nezjistila, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Podle dokladů, které má ČIŽP k dispozici, a jak bylo v průběhu správního řízení zjištěno, společnost v období od měsíce června do měsíce září roku 2007 předala odpad - výkopovou zeminu, kamení a perk v množství 23 399 m3 k dalšímu nakládání (využití nebo k odstranění) fyzické osobě oprávněné k podnikání, aniž by předem zjistila, zda je pan osobou podle zákona oprávněnou k převzetí tohoto odpadu. Pan nebyl a není podle tohoto zákona oprávněnou osobou, tj. podle § 12 odst.3 zákona nebyl provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů na základě rozhodnutí krajského úřadu podle § 14 odst.1 zákona a nebyl ani provozovatelem zařízení ve smyslu §14 odst.2, neboť na terénní úpravy nebylo vydáno stavební rozhodnutí. Tyto skutečnosti byly zjištěny kontrolou ČIŽP dne 21.srpna 2007 u společnosti LIKTO, s.r.o. Liberec, provedené na základě přijatého podnětu Magistrátu města Liberce odboru životního prostředí a dále v průběhu správního řízení. Pokuta uložena dle ust. § 66, odst.3 písm.b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 4.3.2008.

AJH s.r.o., Krkonošská 16/2001, Praha 2, 120 00, IČ: 271 51 123

Pokuta ve výši 180 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 písm. zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle zákona odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost AJH dopustila tím, že v roce 2007 provozovala zařízení ke sběru, využívání a odstraňování odpadů způsoby R12, R13 a D15 dle příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech (třídění a skladování odpadu) na pozemku parc. č.1226/13 v k.ú. Ruzyně přesto, že provozování výše jmenovaného zařízení nebylo na pozemku p.č.1226/13 v k.ú. Ruzyně povoleno. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

ALU.PLAST s.r.o., Kaplice, Samota 850, 382 41, IČ: 25175939

Pokuta ve výši 220 000 Kč za porušení § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o odpadech je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí; ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech stanoví, že odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), může být odpad (ve smyslu zákona o odpadech) provozovatelem spalován nebo spoluspalován jen ve spalovnách odpadů nebo ve zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojích povolených pro spoluspalování odpadu příslušným orgánem ochrany ovzduší. Navíc je v § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší stanoveno, že v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Porušení výše uvedených paragrafů se společnost ALU.PLAST dopustila tím, že v době kontroly inspekce (dne 14.6.2007) v areálu své provozovny v Kaplici spalovala odpad - odpadní dřevěné rámy z oken (dřevo ošetřené barvou, ochranným nátěrem) na otevřeném ohni. V ohni byly v době příjezdu inspektorů na první pohled patrné hořící a částečně ohořelé zbytky těchto rámů (toto je patrné i z pořízené fotodokumentace). Pokuta uložena dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČ: 26267365

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč:

120 000,-Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 chemického zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném a účinném znění. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neopatřil chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006, klasifikované jako Xn, zdraví škodlivý, s R-větou R65 uzávěrem odolným proti otevření dětmi, ačkoli byly určeny i pro prodej spotřebiteli, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Celkové množství až do data kontroly bylo 25 000 ks. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. b) chemického zákona.

10 000,-Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neprokázal že chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006 mají obal, který splňuje požadavky na balení podle ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu. Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. e) chemického zákona a dle ust. § 38c písm. b) chemického zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.1.2008.

KOVOX-VH, v.o.s., Týn nad Vltavou, Veselská 66, 375 01, IČ: 632 50 004

Pokuta ve výši 220 000 Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost KOVOX dopustila tím, že v roce 2006 a v roce 2007 až do 31.7. 2007 prováděla ve svém sídle na adrese Týn nad Vltavou, Veselská 66, sběr a výkup kovových odpadů. Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze toto zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k jeho provozování a s jeho provozním řádem. Toto rozhodnutí společnost KOVOX nevlastnila, tj. provozovala zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.4.2008.

TSR Czech Republic s.r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, 186 00, IČ: 40614875

Pokuta ve výši 450 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že společnost provozovala v době kontroly a dříve zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozovna Jičín, Popovice č.p. 99, v rozporu s provozním řádem zařízení. Konkrétně se jednalo o skutečnost, že v rozporu s provozním řadem zařízení schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 16601/ZP/2005/Va-2 ze dne 22.7.2005 byl v provozovně v Jičíně shromažďován vykoupený kovový odpad mimo manipulační plochu, která je v provozním řádu jednoznačně vymezena. Úprava odpadů včetně řezání plamenem probíhala rovněž mimo zpevněnou manipulační plochu. V rozporu se schváleným provozním řádem byly v provozovně přijímány autovraky osobních i nákladních automobilů, z nichž některé byly demontovány. Jednalo se o desítky autovraků osobních i nákladních automobilů. Ve dvou případech bylo zjištěno, že autovraky nebyly zbaveny provozních kapalin. Autovraky se nacházely mimo zpevněnou manipulační plochu a částečně byly uloženy na travnatém terénu. Autovraky osobních automobilů byly uloženy na sebe po pěti až šesti kusech. Množství přijímaných a upravovaných odpadů ve většině měsíců roku 2007, mimo měsíců ledna a února, překračovalo provozním řádem stanovenou kapacitu zařízení, která je max. 1000 tun odpadů za měsíc. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 24.1.2008.

BEZ MOTORY, a.s., Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, 503 01, IČ: 26510065

Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, která k nakládání s odpady nebyla podle zákona o odpadech určena. Konkrétně bylo zjištěno, že na pozemcích p.č. 320/44, 320/32, 320/21 a 320/22 v katastrálním území Plotiště nad Labem účastník řízení shromažďoval a skladoval odpady, které byly zařazeny podle katalogu odpadů jako odpady kategorie nebezpečný, přičemž všechny tyto plochy přitom nebyly zabezpečeny proti úniku výluhových vod z těchto odpadů do životního prostředí. Celkové množství těchto odpadů shromážděných a skladovaných ke dni kontroly bylo 11 250 t. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 15.4.2008.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč:

60 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařadil podle druhů a kategorií. Kontrolou provozovny provedenou dne 21. 9. 2007 ČIŽP na adrese Radošov 197, 362 72 Kyselka bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení - strečové fólie, čistý kartónový papír, komunální odpad od zaměstnanců (PET lahve, nedopalky), plastové fólie sloužící k ochraně nelakovaných částí vozidel znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky, použité brusné kotouče a papír, nebyly samostatně řešeny a nebyl pro ně vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně ukládány do velkoobjemového otevřeného kontejneru umístěného na volném prostranství vedle budovy vlastní lakovny o objemu 7 až 10 m3 a na základě smlouvy s firmou RESUR spol. s r. o. vyváženy jako odpad kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad. Účastník řízení podniká v provozovně od roku 1999. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s nebezpečnými odpady, a to tak, že je shromažďoval a následně předával oprávněné osobě, a to bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Kontrolou provedenou ČIŽP dne 21. 9. 2007 v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících účastníkovi řízení v souvislosti s jeho podnikatelskou činností - provozem autolakovny, která je provozována na výše uvedené adrese od roku 1999. Část těchto odpadů (obaly od barev) byla shromažďována v sudu umístěném v prostoru autolakovny a odtud vyvážena do velkoobjemového kontejneru. Další nebezpečné odpady (především plastové fólie znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky) byly do tohoto velkoobjemového kontejneru ukládány přímo. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 29.1.2008.

ANDY team, spol. s r.o., Praha 5, Stodůlky, Chalabalova 1609/9, 155 00

Pokuta v celkové výši 460 000 Kč:

70 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §39 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za neplnění ohlašovací povinnosti - za nepodání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Konkrétně společnost Andy v roce 2006 převzala od původců odpadů 121,826 t odpadů kategorie ostatní a jiným oprávněným osobám předala 395,889 t odpadů kategorie ostatní, a nepodala pro tyto odpady Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

80 000 Kč za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu dokumentaci. Spáchání správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neposkytla ČIŽP, tj. kontrolnímu orgánu Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a evidenci odpadů ve formě PDF dokumentů, které ČIŽP požadovala předložit - jak bylo uvedeno v sepsaném protokole ze dne 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

10 000 Kč za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, tj. za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neměla v den kontroly, tj. dne 26.9.2007, vozidla (sloužící jako mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů) označena informační tabulí v souladu s §4 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., jak požaduje schválený provozní řád zařízení. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

300 000 Kč za porušení ustanovení §12 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady není povoleno. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že nakládala (soustřeďovala odpady v rámci sběru a výkupu) s odpady v areálu u domu č.p. 5 v obci Radenín místní části Bítov, na pozemcích (a v budovách na těchto pozemích) parcelní číslo 2/4 a 2/5 v k.ú. Bítov u Radenína, a nakládání s odpady v tomto zařízení nebylo povoleno příslušným orgánem státní správy, tj. Krajským úřadem Jihočeského kraje. Nakládání s odpady v tomto zařízení bylo zjištěno dne 26.9.2007. Před provedenou kontrolou byl tento správní delikt společností Andy páchán po dobu delší než dva roky. Uložená pokuta je pak stanovena za období do 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2008.

CETINA a KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec, IČ 263 15 114

120 000 Kč za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl začátkem měsíce října 2007 odpad (kamenivo a zeminu) v množství cca 120 tun na cestu „Na Závrtek" vedoucí z obce Chrást do Dolan. Odpad byl složen zhruba v polovině připravované cesty. Tím jako původce odpadů nakládal s odpady v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona místo, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 23.1.2008.

EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 26710170

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zá

9.12.2008 ČIŽP
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk