chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - Registr právních požadavků pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností v oblasti podnikové ekologie. Ochrana ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) - část 3.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D21 nejméně jedenkrát za 2 roky (první měření do 1. října 2006) provoz zdroje provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak - § 12 odst. 1 D 5.2
D22 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování oznámit provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění obecnímu úřadu § 12 odst. 1 D 5.2
D23 do 15. února provoz zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší provozovatel zvláště velkého a velkého zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rok ČIŽP §13 odst.4 D 6.0
D24 do 15. února provoz středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší provozovatel středního zdroje předá zpracovanou souhrnnou evidenci zdroje za uplynulý kalendářní rok OÚ s rozšířenou působností §13 odst.5 D 6.0
D25 1 měsíc před před uplynutím platnosti osvědčení o autorizaci autorizovaná osoba může požádat o prodloužení platnosti osvědčení (dosavadní osvědčení platí až do doby rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto osvědčení) MŽP §15 odst.12 D 4.7
D26 do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů, uvedených v žádosti o vydání osvědčení o autorizaci autorizovaná osoba má povinnost tuto změnu oznámit MŽP §16 odst.4 D 4.7
D28 bezodkladně umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů provozovatel zdroje povolení orgánu ochrany ovzduší § 17 odst. 1 D 7.1
D29 bezodkladně povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám provozovatel zdroje povolení orgánu ochrany ovzduší § 17 odst. 1 D 7.1
D30 bezodkladně uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu provozovatel zdroje povolení orgánu ochrany ovzduší § 17 odst. 1 D 7.1
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 3.
11.6.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk