chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Podniková ekologie - Environmentální politika

4.2 Environmentální politika

Požadavek:

Vrcholové vedení musí v rámci vymezeného rozsahu systému EMS stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby

 • odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb podniku,
 • zajišťovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování,
 • obsahovala závazek k plnění příslušných právních a jiných požadavků, ke kterým se organizace zavázala a které souvisí s definovanými environmentálními aspekty organizace,
 • poskytovala rámec pro určení cílů a cílových hodnot a jejich přezkoumání,
 • byla dokumentována, realizována, udržována,
 • sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace,
 • byla dostupná veřejnosti.

Dokument:

 • environmentální politika

Komentář:

Politika (pro integrovaný systém řízení: i když každá z norem vyžaduje stanovit vlastní politiku - lze v případě budování integrovaného systému vypracovat společnou politiku, tj. politiku jakosti, environmentu a bezpečnosti práce) reprezentuje základní představu a nasměrování chování celé organizace v dlouhodobém měřítku. Environmentální politika je písemné prohlášení organizace o tom, jaké přijala zásady environmentálního chování a z něho plynoucí záměry. S celkovou firemní strategií vytváří prostor pro její činnost a další rozpracování do podoby environmentálních cílů, programů a cílových hodnot. Politika bývá obvykle zařazena do řídícího systémového dokumentu (příručky systému).

Politika by měla shrnovat záměry a zásady, které určilo vrcholové vedení a které jsou rozhodující pro chování a jednání všech pracovníků organizace. Politika by měla plnit dvě poslání:

 • interní: všem pracovníkům organizace sdělit důvody, proč se vedení rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost oblasti environmentu, jaké věci jsou v tomto směru směrodatné a jaké hlavní závazky byly přijaty,
 • externí: sdělení obchodním partnerům (zejména zákazníkům), že se organizace rozhodla věnovat oblasti životního prostředí významnou pozornost.

Revize normy upřesňuje požadavky na zaměření politiky. Musí respektovat definovaný rozsah systému EMS. Dále závazek k plnění právních a jiných požadavků, ke kterým se organizace zavázala, je upřesněn a zaměřen na požadavky související s environmentálními aspekty. Dříve se právní předpisy týkaly pouze oblasti ochrany životního prostředí. Nyní jsou na aspekty navíc aplikovatelné i další předpisy např. z oblasti BOZP - úprava respektuje současnou praxi, kdy nelze přesně určit hranici mezi předpisy ochrany ŽP a BOZP. Významným rozšířením působnosti politiky je povinnost, aby byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření. Tím dochází k podstatnému rozšíření kruhu osob pro komunikování. Mimo povinné závazky bývají do politiky zařazovány další "dobrovolné" závazky, např.:

 • důsledně realizovat úsporná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a zdrojů,
 • předcházet vzniku havarijních situací,
 • zlepšovat environmentální výkonnost nad rámec právních požadavků,
 • motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí,
 • spolupráce v oblasti snižování environmentálních rizik,
 • zvažovat ekonomickou únosnost BAT (nejlepší dostupné techniky),
 • minimalizace negativních environmentálních dopadů nových záměrů.

Častý problém:

 • Environmentální politika není srozumitelná zaměstnancům, je příliš složitá nebo rozsáhlá.
 • Politika neobsahuje povinné požadavky - např. chybí v ní závazek k plnění právních a jiných požadavků, závazek k neustálému zlepšování či prevenci znečišťování.
 • Na politiku nejsou navázány cíle.
 • Politika není k dispozici veřejnosti (nejlepším řešením je umístění politiky na internetové stránky organizace).
 • Není podloženo sdělení politiky osobám, které pro organizaci pracují (zejména dělníci, externí spolupracovníci, brigádníci apod.). Pracovníci by měli být s politikou seznámeni v rámci výcviku - záznamy.
 • Politika není přezkoumávána v rámci přezkoumávání systému vedením organizace.
 • Politika není udržována (často je politika v organizaci v několika verzích - zapomíná se na její řízení (nástěnky, veřejná místa, internet apod.).

4.2.1 Prevence znečištění

Prevence znečištění může být součástí vývoje nových výrobků a služeb a nových procesů souvisejících s návrhem (např. podle normy ČSN 01 0962:2003 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu). Redukce zdrojů bývá často nejefektivnějším postupem při prevenci. Přináší jednak úsporu surovin a jednak omezuje produkci odpadů a další emise. Ne vždy je však omezování zdrojů použitelné. V těchto případech je nutné nalézt jiné postupy. Postupy pro prevenci znečišťování lze rozčlenit podle účinnosti do následující hierarchie:

 1. Snížení spotřeby nebo úplné vyloučení zdrojů - surovin, energií apod., materiálové náhrady, procesní, výrobkové či technologické změny.
 2. Vnitřní opětovné využití (interní recyklace).
 3. Vnější opětovné využití - předání za účelem opakovaného využití (externí recyklace).
 4. Obnovení užitných vlastností nebo využití z odpadních materiálů (vnitřně či externě), čištění emisí, omezování úniku do odpadů, snižování environmentálních dopadů.
 5. Kontrolované procesy eliminace - řízené spalování a odstraňování.
12.8.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk