chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Seriál EMS - 5. díl: Plánování a environmentální aspekty

4.3 Plánování

Proces plánování je klíčový pro plnění environmentální politiky organizace a pro vybudování, zavedení a udržování systému EMS. Prvek plánování spojuje několik požadavků:

 • určení a vyhodnocení environmentálních aspektů, identifikace významných aspektů,
 • zjištění právních a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují,
 • stanovení cílů, určení cílových hodnot a vypracování programů pro realizaci cílů.

Plánování je soustavný proces. Souží nejen pro vytvoření a zavedení prvků sytému EMS, ale i pro jeho udržování a rozvoj (neustálé zlepšování). Organizace má v rámci procesu plánování stanovit, jak bude měřit a hodnotit svůj environmentální profil v rámci plnění své politiky a určených cílů. Toto sledování lze plnit např. na základě změn okolností, vstupů a výstupů systému vytvořit soustavu vhodných indikátorů environmentálního profilu (bod 4.3.3.3 a 6.0).

4.3.1 Environmentální aspekty ("EA")

Předpokladem každého plánování je důkladná analýza výchozí situace životního prostředí (bod 4.1.2). Zde hraje hlavní úlohu stanovení významných environmentálních aspektů organizace a s tím spojené ovlivnění životního prostředí.

Požadavek:
Je nutné vytvořit, zavést a udržovat postup pro určení:

 • environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci stanoveného rozsahu systému EMS,
 • environmentálních aspektů, které může (částečně) ovlivnit u plánovaných nebo nových projektů, činností, výrobků či služeb,
 • těch environmentálních aspektů, které mají nebo mohou mít významný environmentální dopad, tj. významné environmentální aspekty.

Tyto postupy a informace musí být dokumentovány a průběžně aktualizovány. Významné environmentální aspekty musí být vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování systému EMS.

Dokument:

 • např. směrnice pro identifikaci a vyhodnocení environmentálních aspektů

Záznam:

 • např. registr environmentálních aspektů s vyhodnocením významnosti udržovaný v aktuální podobě

Komentář:

Revizí normy byly mimo odkaz na stanovený rozsah systému EMS do procesu zjišťování EA zahrnuty také plánované nebo nové projekty, činnosti, výrobky či služby. Vývoj (procesu, výrobku...) musí tedy obsahovat posouzení environmentálních aspektů - analýza environmentálních rizik.

Environmentální aspekty lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé aspekty může organizace přímo řídit. U přímých aspektů je jejich identifikace založena zejména na sledování materiálových toků a na analýze vstupů a výstupů jednotlivých procesů. U nepřímých EA postačuje rozbor činností externích partnerů, které mohou mít dopad do životního prostředí (zejména služby).

Na nepřímé aspekty může mít organizace pouze určitý vliv. Přímé aspekty jsou pak řízeny vnitřními postupy. Nepřímé EA může organizace v zájmu ochrany ŽP ovlivňovat tlakem na své smluvní partnery. Měly by tedy být identifikovány také EA související s vnější činností a tato zjištění by se měla promítnout do smluvních vztahů (dodavatelské smlouvy, pravidla pro externí organizace apod.). Lze tím zabezpečit požadavek normy, aby dodavatelé a osoby, které pracují ve prospěch organizace dodržovaly environmentální politiku organizace (body 4.2 a 4.4.6). U nepřímých EA musí organizace posoudit, jak může tyto aspekty ovlivnit a jaká opatření může po dodavatelích požadovat ke snížení jejich dopadu. Nejčastěji jsou to požadavky v oblasti minimalizace rizik (pravidla pro produkci odpadů, používání chemických látek apod.).

Vyhodnocení významnosti dopadů jednotlivých EA je nutným krokem pro další systémové kroky (cíle, cílové hodnoty, programy k naplnění cílů - bod 4.3.3, odborná způsobilost, školení a povědomí - bod 4.4.2, řízení provozu - bod 4.4.6 a monitorování, měření - bod 4.5.1).

Metodika určování významnosti není striktně stanovena, je na organizaci, jakou metodu hodnocení si zvolí. Vytvořená metodika byla měla být dostatečně transparentní a přesná, měla by zajistit, aby hodnotící proces byl objektivní a umožňoval jeho opakování. Přiřazení různé váhy k jednotlivým kritériím zajistí, aby rozhodující váhu získala kritéria, která jsou zásadní pro zlepšování environmentálního profilu. Jedním ze základních měřítek jsou právní a jiné požadavky (např. stanovené limity) a environmentální kritéria (rozsah, závažnost, doba trvání, četnost apod.). Přiřazením nejvyšší váhy měřítku soulad s požadavky předpisů zajistí, že je vytvořen systémový nástroj pro plnění závazku environmentální politiky - dodržování právních a jiných předpisů.

Norma v bodě 4.3.1 určuje požadavek na dokumentování výstupů (informací) z procesu identifikace a hodnocení environmentálních aspektů. EA jsou nejčastěji sestaveny do tabulkového registru a jsou součástí systémové dokumentace (bod 4.4.4).

Nová je formulace požadavku, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování systému EMS. Původně byly významné EA zohledňovány pouze při sestavování cílů. V podnikové praxi nebylo vždy možné všechny významné EA zlepšovat prostřednictvím cílů (finanční náročnost, technické problémy apod.). Pro tyto významné EA je potřebné nalézt další systémové prvky (např. bod 4.4.2 a 4.5.1) a věnovat jim patřičnou pozornost.

Dokumentace související s environmentálními aspekty by měla zahrnovat:

 • postup pro zavedení, vytvoření a udržování identifikace a hodnocení EA (např. směrnice),
 • registr environmentálních aspektů včetně vyhodnocení významnosti,
 • odkazy na řešení významných environmentálních aspektů (např. odkazy na cíle, monitorování a měření, výcvik apod.),
 • podklady, ze kterých identifikace a hodnocení EA vycházelo (např. přehledy o zdrojích emisí, záznamy o množství emisí, přehled spotřeby nebezpečných chemických látek a přípravků, produkce odpadů, měření hluku, bilance vstupů a výstupů-spotřeby zdrojů, rozbory odpadních vod, seznam schválených dodavatelů, hodnocení rizik-např. FMEA apod.).

Častý problém:

 • Není vytvořen nebo udržován postup (např. směrnice) pro identifikaci a hodnocení EA.
 • Postup pro EA nepostihuje havarijní situace, mimořádný provoz nebo aspekty z minulosti.
 • Nejsou vzaty nepřímé aspekty u externě zajišťovaných procesů.
 • Environmentální aspekty nejsou stanovené v plném rozsahu činností organizace.
 • Při návrhu a vývoji nejsou identifikovány a hodnoceny EA.
 • Není k dispozici rozhodnutí, jak se vedení rozhodlo ve věci externí komunikace o významných EA (více v bodě 4.4.3)
 • Aspekty jsou zastaralé, nejsou průběžně aktualizovány.
 • Není stanoven postup k určení jejich významnosti.
 • Zaměstnanci neznají své environmentální aspekty, tzn. jak působí svou činností na životní prostředí.
 • K environmentálním aspektům nejsou stanoveny relevantní právní nebo jiné požadavky.
 • U významného environmentálního aspektu není určeno opatření nebo ošetření jiným systémovým prvkem.
 • Environmentální aspekt, který není v souladu s legislativou, není chápán jako významný.
4.9.2008 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk