chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Odpovědně s nebezpečnými odpady

Svaz chemického průmyslu ČR uspořádal ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a průmyslu a obchodu, krajskými úřady Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje, společnostmi Dekonta a Pražské služby, VŠCHT Praha a Univerzitou Pardubice 15. 5. 2008 konferenci Nebezpečné odpady, která se uskutečnila jako 5. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii.

Konference se zúčastnilo 97 účastníků z chemických podniků, profesních svazů, vysokých škol, poradenských firem, ale i ze státní správy a samosprávy, kteří přijali doporučení pro přípravu materiálu k plnění úkolu Bezpečnostní rady státu č. 17/2007 k přípravě systémových opatření na úseku nezákonného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady. Účastníci doporučili věnovat pozornost zejména prevenci a veřejné kontrole nad způsobem zacházení s nebezpečnými odpady a jejich pohybem po území ČR.

 1. Předcházet vzniku odpadů.
 2. Důsledně využívat a kontrolovat dodržování stávající legislativy.
 3. Plně implementovat novou chemickou legislativu REACH, jejíž součástí je obousměrná komunikace mezi výrobci, uživateli a spotřebiteli.
 4. Na omezení rizik spojených s používáním chemických látek se může podílet každý občan.
 5. Rozšiřovat separaci nebezpečných odpadů z odpadu komunálního.
 6. S chemickými látkami a přípravky zacházet zodpovědně tak, aby mohly být v maximální míře využívány, nekončily jako nebezpečné odpady.
 7. Vytvořit podmínky pro využívání nepotřebných chemických látek a přípravků prostřednictvím Komoditní burzy Kladno.
 8. Při přepravě nebezpečných odpadů plně využívat zkušeností z přepravy nebezpečných věcí.
 9. Zavést centrální sledování pohybu nebezpečných odpadů po území ČR v reálném čase. V tomto smyslu upravit § 40 zákona o odpadech a předpisů souvisejících.
 10. Snížením zbytečné administrativy vytvořit lepší podmínky pro důslednou věcnou kontrolu ČIŽP, krajských úřadů, obcí, ale i ostatních orgánů státní správy.
 11. Prevencí výrazně omezit možnost kriminální činnosti při zacházení s NO.
 12. Vytvořit stručný návod na jednání místních orgánů při podezření z nelegálního zacházení s NO.
 13. Přehodnotit metodiku k zacházení s NO, a to včetně rozdílů mezi ADR a Katalogem odpadů.
 14. Využít metodiky VCI ke skladování chemických látek, která byla předána v německém originále členům PS 14. listopadu 2007.
 15. Zabezpečit odbornou vysokoškolskou výchovu odpovídajícího zaměření (Chemik pro krizové stavy).
 16. Za základní využití nebezpečných odpadů považovat jejich využití energetické.
 17. Vyžadovat povinné pojištění subjektů proti způsobené škodě v minimální výši 10 až 100 mil. Kč.
 18. V případě důvodného podezření na nezákonné nakládání s odpady, umožnit pracovníkům OBCE, ORP, KÚ, ČIŽP, za součinnosti PČR, vstup do objektu ve vlastnictví fyzické či právnické osoby a povinnost PČR tuto součinnost poskytnout.
 19. Zabezpečit provázanost kompetencí novelou § 79 odst. 1 písmeno f) zákona o odpadech se zákonem o IZS.
 20. Odstranit resortismus v přístupu k nebezpečným odpadům s důrazem na plnění úkolů ústředního orgánu státní správy.
 21. Využívat podnětů zpracovaných v minulých letech pro MŽP v programech nakládání s odpady, zejména v programech nebezpečné odpady a průmyslové odpady.

AUTOR: (schp), zdroj: LOGISTIKA

20.06.2008, zdroj: http://www.enviweb.cz/

10.7.2008 www.enviweb.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk