chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Hlasování ve sněmovně: Kraje můžou bojovat proti znečištěnému ovzduší

PRAHA (Ekolist) - V pátek 31. října Poslanecká sněmovna odsouhlasila novelu zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné umožňuje, aby si kraje, jež tíží zhoršená kvalita ovzduší, stanovily emisní strop, který musejí znečišťovatelé splnit. S tímto pozměňovacím návrhem přišel sněmovní výbor pro životní prostředí a v dolní komoře parlamentu pro něj zvedali zákonodárci ruku zcela bez ohledu na příslušnost k politickým stranám.

Samotná novela zákona se týkala především tzv. fluorovaných skleníkových plynů (označovaných jako F-plyny). F-plyny, které se používají zejména v chladicí technice, v klimatizacích, v tepelných čerpadlech nebo jako hasiva v požární ochraně, při výrobě obuvi apod., byly zavedeny jako náhrada halonů a freonů, které výrazně poškozovaly ozonovou vrstvu Země. F-plyny jsou ovšem silnými skleníkovými plyny, což vedlo EU k přijetí nařízení, které se "týká kontroly a znovuzískávání těchto plynů za účelem jejich recyklace, regenerace a zneškodnění", jak uvedl v prvním čtení zákona jeho předkladatel, ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Česká novela souvisí právě s tímto evropským nařízením a v českém právu například sjednocuje terminologii, upravuje požadavky na školení příslušných kontrolorů nebo ustavuje, jak často by se měla zařízení, která používají látky poškozující ozonovou vrstvu a klimatický systém Země, kontrolovat. Z novely vyplývá, že by kvůli častějším kontrolám měla Česká inspekce životního prostředí přijmout nejméně 12 nových pracovníků.

Pomoc Ostravě

Při projednávání ve výborech se poslanci shodli na několika pozměňovacích návrzích. Jeden z nich reagoval na vysoké koncentrace emisí tuhých znečišťujících látek v některých oblastech republiky. Podle Zprávy o životním prostředí ČR v roce 2007, kterou vláda přijala v polovině října, se sice oproti předešlým letům výrazně zmenšilo území, kde docházelo k překročení limitů pro malé prachové částice (měřena je především tzv. frakce PM10), i tak se ale toto nadměrné znečištění v loňském roce týkalo přibližně třetiny populace. Nejzatíženějšími oblastmi přitom bylo Ostravsko a Karvinsko, v menší míře pak i místa v Olomouckém, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji a Praha. Podle pozměňovacího návrhu stanoví krajský úřad v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (tyto oblasti každoročně na základě monitoringu zveřejňuje ministerstvo životního prostředí) těm znečišťovatelům, jejichž roční emise tuhých látek přesahují 30 tun, emisní strop, který musejí znečišťovatelé ve stanovené lhůtě splnit - a tím snížit zátěž obyvatel dané lokality. Emisní strop přitom musí činit maximálně 70 % hodnoty průměrných ročních emisí prachových částic daného zdroje (v některých případech po dohodě s provozovatelem zdroje až 50 %). Krajský úřad navíc může i zpřísnit stávající nebo stanovit další podmínky provozu. Návrh se přitom netýká provozů, které byly postaveny v poslední době s použitím nejlepších dostupných technik.

Celé sněmovně byl tento pozměňovací návrh představen ve druhém čtení a následně vystoupil ještě poslanec ODS Radim Chytka, který dalším pozměňovacím návrhem zpřesnil některá jeho ustanovení. Ve třetím čtení, jež proběhlo v poslední říjnový pátek, pak byl hlavním obhájcem návrhu právě Radim Chytka, který před kolegy s pomocí podkladů MŽP vyvracel námitky, jež proti návrhu vzneslo Hutnictví železa (jde o oborový svaz prosazující zájmy tohoto odvětví). Vzápětí Chytku podpořil i bývalý člen klubu sociálních demokratů, dnes nezařazený poslanec Petr Wolf, který je poslancem za Ostravsko - připomněl, že situace právě v této oblasti je alarmující. Se stejným poselstvím pak vystoupila rovněž moravskoslezská poslankyně zelených Věra Jakubková: "Lidé zde žijí v prostředí, kde jsou tři čtvrtě roku překračovány zákonné emisní a imisní limity, a to dlouhodobě. Občané na tuto změnu čekají už velmi dlouho a budou vám vděční za vaši pomoc," apelovala na sněmovnu. A přidal se i ministr Martin Bursík, jenž zdůraznil, že jeho ministerstvo s pozměňovacím návrhem souhlasí a samo se podílelo na jeho přípravě.

V samotném hlasování pak pro návrh zvedli ruku poslanci z různých stran. Nejvíc (50) jich bylo z ODS, přidalo se k nim ale i 21 sociálních demokratů, osm komunistů, čtyři lidovci, čtyři nezařazení poslanci a všichni tři přítomní zelení. Proti návrhu hlasovalo (anebo se zdrželo hlasování, což mělo fakticky stejný dopad) 24 sociálních demokratů, 15 komunistů, sedm občanských demokratů, pět lidovců a taky nezařazený člen ODS Jan Schwippel (výsledek tohoto hlasování je podrobně uveden v tabulce). Po několika dalších pozměňovacích návrzích pak došlo i na hlasování o celém znění zákona, který naprostá většina přítomných poslanců a poslankyň schválila.

Jan Stejskal

Zdroj: EKOLIST, 3. listopadu 2008 21:50, původní článek

9.12.2008 EKOLIST
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk