chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
28.4.2008 Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004
Základy systému péče o životní prostředí
Aplikace požadavků normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Integrace s příbuznými standardy ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
9.6.2008 Základy interního auditora systému BOZP
Výklad specifikace OHSAS 18001:1999, politika BOZP
Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
Zavedení a provoz BOZP
Způsob integrace standardů pro jakost, životní prostředí a bezpečnost práce
Uvedení do aktuální legislativy a právních požadavků týkajících se bezpečnosti a zdraví při práci
Praktické zkušenosti z auditů
Vyzkoušíte si: Auditování reálné dokumentace, přípravu auditního dotazníku
Ukončení kurzu testem, udělení osvědčení
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
19.-20.6.2008 Základy interního auditora systému IMS (QMS + EMS)
Základy normy ISO 9001:2000
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008
Základy normy ISO 14001:2004
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Environmentální legislativa
Vyzkoušíte si:Auditování reálné dokumentace, přípravu auditního dotazníku
Ukončení kurz testem
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
22.04.2008 Aktualizované povinnosti při výkonu agendy ekologie
Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami v environmentální legislativě za poslední rok. Seminář aktuálně navazuje na kurzy Environmentální legislativa a Výkon agendy ekologie. Pro absolvování semináře je nutná znalost legislativy týkající se životního prostředí.
DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
26.-4.4.2008

 

Jak na integrovaný systém managementu efektivně
Úvod do ISM – terminologie, koncepce, společné a specifické procesy
Systémy managementu kvality
Systémy environmentálního managementu
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
Řízení lidí a znalostí v ISM
Vybrané společné procesy v ISM
Dokumentace a její řízení v ISM
Legislativa vztahující se k ISM
Auditování v ISM
Zlepšování v ISM
DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
13.05.
-
16.05.2008
Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS
Motivace a komunikování, motivace individuální, vnější zdroje motivování
Komunikační strategie a analýza zájmových skupin, zainteresované strany
Základní nástroje a metoda analýzy a řízení rizik
Management procesů – vazba mezi procesy, měřitelnost procesů
Praktické ukázky integrace systému EMS na jakost
Styčné body systému EMS se systémem BOZP, informace o managementu bezpečnosti informací
Metrologie v souvislosti s EMS
DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
24.04.2008 Nakládání s odpady podle zákona o odpadech po novelách, včetně novelizovaných prováděcích předpisů
Seminář je zaměřen na propojení novelizovaných jednotlivých částí a paragrafů zákona s prováděcími předpisy a na způsob práce s těmito předpisy při plnění povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Seminář tak napomůže posluchači pro svoje potřeby umět aplikovat zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání.
Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
5.6.2008 Zákon o chemických látkách a nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek účinné od 1.června 2007 a 1.června 2008
Dne 1. června 2007 nabylo účinnosti Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek).
Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
5.-7.6.2008 Životní prostředí a úpravnictví
VŠB-TU Ostrava
Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředí.
Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
20.5.2008
a
19.6.2008
Seminář OBALY
Předmětem semináře bude rozbor zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů, dále informace o evidenci obalů, systému EKO-KOM a na závěr diskuze.
PRAHA - 20. května 2008 - od 09:00 hod. do 13:00 hod.
BRNO - 19. června 2008 - od 10:00 hod. do 14:00 hod.
EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 19
140 21 Praha 4
Tel.: 261 176 230
E-mail: info@ekokom.cz
http:///www.ekokom.cz
15.4.2008 Seminář Správní řízení v oblasti životního prostředí
Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatněním zákona Správní řád č. 500/2004 Sb. ve správním řízení v oblasti složkových zákonů ochrany životního prostředí.
Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
22.4.2008 Seminář Povinnosti podniků vyplývající z legislativy chemických látek REACH
Povinnosti pri klasifikaci, balení a označování látek podle upraveného návrhu zákona o chemických látkách
Povinnosti výrobců a dovozců látek, dovozců přípravků a předmětů obsahujících chemické látky, výrobců přípravků, distributoru a uživatelů látek a přípravků při předregistraci a registraci chemických látek podle nařízení REACH
Zpracování a poskytování bezpečnostních listů v současné době a po registraci látek
Příprava k zavedení nového způsobu klasifikace a označování látek a přípravků podle GHS.
Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

16.-.18.4.2008

APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
3. Symposium • Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz

30.5.2008

EMS a BOZP

Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

12.6.2008

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - VHO XIX.

Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
22.-23.5.2008 Analytická chemie a životní prostředí - Analytické metody
Ústí nad Labem
fzp.ujep.cz Fakulta Životního Prostředí J. E. Purkyně
Ing. Jaroslav Hovorka
Tel.: 472 742 965
GSM: 723 287 643
Vinařská 16, 400 01 Ústí n.Labem.
Email: jarda@hovorka.cz
20.5.-22.5.2008 ENVIBRNO
14. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
www.bvv.cz/envibrno Veletrhy Brno a.s.
Tel: 541 152 888, 541 152 585
Fax: 541 152 889
E-mail: envibrno@bvv.cz
9.-13.6.2008 Automatická spektrometrie
Žermanická přehrada, Těšínsko
2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
2.-4.9.2008 Mikroelementy 2008 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
13.-15.10.2008 Analýza organických látek 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
15.04.2008 NOVÁ EVROPSKÁ PŘÍMO ZÁVAZNÁ LEGISLATIVA REACH A ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH PO NOVELÁCH DaV agentura JUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
13.5.2008
Praha
Jak úspěšně čerpat peníze z OPŽP pro Vaše projekty
Podle plánu odpadového hospodářství ČR bude nutné investovat do nových zařízení pro využívání a recyklaci odpadů a stávající zařízení rozšiřovat a modernizovat. Operační program Životního prostředí, který je podle výše finančních prostředků druhým největším operačním programem, má na zkvalitnění nakládání s odpady připraveno 13 miliard Kč. Využijte možnosti získat dotace z programu OPŽP a možnosti individuální konzultace s odborníky!
www.actill.cz Actill s.r.o.
Tel.: 317 705 010
E-mail: oblahova@actill.cz
16.4.2008
-
18. 4. 2008
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
v Milovech na Českomoravské vysočině
www.odpadoveforum.cz Ing. Ondřej Procházka, CSc.
České ekologické manažerské centrum
Tel.: 274 784 448
E-mail: forum@cemc.cz
28.4.2008
Praha
ODPADY A OBALY V ROCE 2008 (stávající a změněné předpisy aktuálně, plus nakládání s vodami)
www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz
23.4.2008
hotel Populus
Praha
ZÁKON O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A JEJÍ NÁPRAVĚ
Za škody platí znečišťovatel, nikoli stát. To je hlavní teze zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
6.5.2008
a
3.6.2008
Chrudim
Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství – aktuální stav
Seminář bude zaměřen především na výklad zákona č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zákon řeší povinnosti fyzických či právnických osob při přepravě odpadů, vč. přeshraniční přepravy, pojištění a finanční záruky. 
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
14. – 16. 4.2008
Milovy
Sněžné n.M.
APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery • Udržitelný rozvoj průmyslu • Výzkum • Školství • Prostředí • Bezpečnost • Legislativa
www.aprochem.cz Ing. Jaromír Škarka, CSc.
Na Dračkách 13
162 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: pche@csvts.cz
16. – 18. 4.2008
Milovy
Sněžné n.M.
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
Nebezpečné, chemické, biodegradabilní a inertní odpady, termické využití, recyklace, sanace zátěží, systémové otázky, odpadní vody, čištění exhalací.
www.aprochem.cz Ing. Jaromír Škarka, CSc.
Na Dračkách 13
162 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: pche@csvts.cz
13.4.2008 Bezpečnost práce a požární ochrana
Nejčastější problémy a závady postihované ze strany kontrolních orgánů a hlavní úkoly zaměstnavatelů v této oblasti.
www.forum-media.cz Nakladatelství FORUM, s. r. o.
Ostrovní 1409
251 68 Kamenice
Tel. 323 606 270
Fax. 323 601 696
office@forum-media.cz
www.forum-media.cz
8.4.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk