chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Environmentální management – EMS

Manažerské systémy řízení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti

Tento seriál vznikl s cílem přinést firmám, které mají zaveden nebo se teprve chystají zavést systém environmentálního managementu metodickou podporu. Je koncipována jako průvodce problematikou EMS s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení a určení. Ve stručnosti jsou zmíněny i základní informace o ostatních systémech managementu: systém jakosti podle ISO 9001 a oblast bezpečnosti práce podle OHSAS 18 001 a jejich možná integrace se systémem EMS. V následujících dílech budeme přinášet různá další doporučení, příklady z praxe, vzory dokumentů a další užitečné informace pro snazší aplikování požadavků normy v podnikové praxi.

1. Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS)

Systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí (Environmental Management Systém – EMS) byl poprvé kodifikován v příloze nařízení ES 1836/93 v podobě nařízení EMAS a následně v normě ISO 14 000 vydané v roce 1996. Při zavádění a udržování těchto systémů jsou používány stejné přístupy, jaké jsou známy z oblasti managementu kvality.

Systém na bázi norem řady ISO 14 001 je doporučením pro koncipování systému environmentálního managementu na základě norem, které jsou od svého prvního zveřejnění deklarovány jako dobrovolné a univerzální. Je na organizaci, zda se rozhodne pro zavedení (a případnou certifikaci) nebo zda ji k tomu donutí jiné požadavky. Normy jsou aplikovatelné v malých i velkých organizacích, jsou využitelné v různých oborech podnikání i v neziskových organizacích.

Případnou certifikaci EMS zpravidla nabízejí stejné subjekty, které mají oprávnění k akreditaci systémů managementu kvality (ISO 9001), takže certifikaci u jedné firmy zpravidla zabezpečuje jedna certifikační organizace. Možné je oba manažerské přístupy, tzn. QMS a EMS (popřípadě i systém bezpečnosti práce podle normativního doporučení OHSAS 18 001), spojit – integrovat, navíc společná certifikace systémů je obvykle výhodnější než certifikace každého systému zvlášť.
Klíčové normy ISO řady 14 000 byly přijaty v roce 1996 a koncem roku 2004 prošly první revizí, jejíž podoba je v současnosti směrodatným dokumentem pro zavádění, udržování i certifikaci.

V roce 1993 bylo ve strukturách tehdejších ES vydáno nařízení Rady 183/93 – EMAS (Eco-Management Audit Scheme), které bylo úvodem pro formování národního systému ověřování EMS v členských státech EU. Jednotlivé státy EU se s tímto nařízením vyrovnaly vydáním vlastního zákona či nařízení vlády, vytvářejících rámec pro ověřování a registraci systému environmentálního managementu, který je specifikován v příloze nařízení EMAS. Systém EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 a umožňuje dobrovolnou účast podniků v systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých činností na životní prostředí, čímž zároveň plní požadavky ochrany kvality životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje, které zakotvuje Smlouva o Evropské unii. Program EMAS byl původně určen především pro podniky z výrobní (průmyslové) sféry.

Revize tohoto nařízení byla provedena v roce 2001, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, označovaným jako EMAS II. Hlavní cíle revize, a tedy nového nařízení jsou:
 • rozšířit platnost nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory (včetně veřejných institucí),
 • zajistit širší účast zaměstnanců na zavádění EMS (EMAS) a na procesu zlepšování vlivu podniku na životní prostředí,
 • vytvořit propojení na mezinárodní normu ISO 14 001 tím, že EMS v rámci EMAS je zaváděn podle oddílu 4 normy,
 • zavést logo programu EMAS, čímž se má umožnit společnosti, která aplikovala EMAS, tuto skutečnost využít ve své propagaci,
 • zajistit kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí (např. investic, administrativních rozhodnutí, zajišťování služeb apod.).

Legislativní zabezpečení Programu EMAS v ČR:
Program EMAS byl v České republice ustanoven na základě Usnesení vlády ČR č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a aktualizován Usnesením vlády ČR č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS).

Na základě usnesení byly vydány dva základní dokumenty, které vytváří rámec pro fungování Programu EMAS v ČR. Jedná se o
 • Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS - popisuje základní souvislosti environmentálního řízení a úlohu jednotlivých zúčastněných subjektů v rámci Programu EMAS,
 • Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaná pravidla - obsahují konkrétní práva a povinnosti zúčastněných subjektů (organizací), environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů).
Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie a z toho vyplývající plné aplikovatelnosti a platnosti Nařízení č. 761/2001 se Program EMAS v ČR řídí od 1. května 2004 primárně zmíněným nařízením. Z Aktualizovaných pravidel EMAS zůstávají v platnosti ta ustanovení, ve kterých ponechává nařízení členským státům volnost k individuální úpravě. Jedná se např. o organizační zabezpečení programu, otázku akreditace environmentálních ověřovatelů, finanční a jiné podpory apod.


2. Oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18 001)

Vzhledem k důležitosti problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly vytvořeny nástroje pro implementaci této oblasti do řídicí praxe. Vrcholovému managementu organizace je tak umožněno snáze řídit a plnit požadavky z této obsáhlé oblasti. Jedná se o využití systému managementu zaměřeného na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Health and Safety Management System – HSMS).

Firmy mají v podstatě dva zdroje požadavků určujících podobu zavedeného manažerského systému zaměřeného na BOZP. Jsou jimi:
 • BSI-OHSAS 18 001:1999 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
 • program "Bezpečný podnik".
Normativní doporučení OHSAS 18 001 bylo přijato Britským normalizačním institutem jako nástroj specifikující požadavky na manažerský systém BOZP. Toto normativní doporučení se postupně stává běžně využívaným v řadě zejména evropských firem jako směrodatná předloha požadavků pro zavádění manažerských systémů BOZP. Také většina certifikačních společností nabízí jeho certifikaci buď samostatně, nebo v integraci s QMS a EMS. Cílem bylo připravit dokument, který má následující vlastnosti:
 • je strukturou blízký normám ISO 14 001 a ISO 9001,
 • poskytuje návod pro vytvoření, zavedení a udržování a požadavky pro prokazování shody manažerského systému BOZP,
 • při zavádění a udržování systému BOZP se vždy musí zohlednit povaha činností a bezpečnostní rizika,
 • předmětem zájmu je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nikoliv bezpečnost výrobků a služeb,
 • normativní doporučení OHSAS 18 001 je strukturováno v podstatě shodně se strukturou normy ISO 14 001. Stejně jako v případě programu "Bezpečný podnik" (viz dále) může být implementováno samostatně nebo v integraci se systémy kvality a environmentu.
Program "Bezpečný podnik" vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996. Má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Garantem programu "Bezpečný podnik je Český úřad bezpečnosti práce. Tento program je aktualizován především s ohledem na změny legislativy, poznatky z jeho realizace v organizacích a nové trendy v oblasti BOZP.

Dne 28. 12. 2006 byl generálním inspektorem SÚIP Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem schválen Dodatek č. 1/2006 k programu "Bezpečný podnik" nabývající účinnosti dne 1. ledna 2007, který obsahuje změny Podmínek programu Bezpečný podnik v bodech 8 a 16 (více např. na www.oip.cz - sekce Bezpečný podnik).

Program kromě požadavků na systému řízení BOZP určuje základní systémové požadavky týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany. Tato aktualizace programu měla též za cíl přiblížit požadavky na systém BOZP zásadám uplatňovaným ISO 9001, ISO 14 001, ILO-OSH 2001, takže by nemělo být obtížné program HSMS integrovat se systémy EMS a QMS.

Účast na programu "bezpečný podnik" je dobrovolná. Při plnění požadavků programu mohou organizace využít také bezplatné poradenství poskytované územně příslušnými Inspektoráty bezpečnosti práce, které pak následně provádějí ověření zavedeného systému HSMS.

Obě metodiky pro zavádění systému BOZP mají v podstatě blízkou strukturu požadavků. "Nedostatkem" druhého přístupu může být, že nejde o pojem běžný v zahraničí, zatímco označení OHSAS 18 001 uznání získává. Na druhé straně díky tomu, že program „bezpečný podnik“ hodnotí pracovníci Inspektorátu práce, lze předpokládat, že zejména dodržování legislativních požadavků v dané organizaci bude pečlivě prověřeno.

V obou případech jde o dobrovolnou aktivitu firmy na poli BOZP. Ta může pouze zavést a udržovat manažerský systém BOZP, popř. se rozhodnout pro jeho prověření (certifikaci). Vydané ověření (certifikát) platí po dobu tří let.


3. Přehled základních norem systémů řízení

Jakost:
ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

Životní prostředí:
ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návrhem pro použití
ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Bezpečnost práce:
OHSAS 18001
Bezpečný podnik

Auditování:
ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
6.11.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk