chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Poslanci schválili novelu zákona o odpadech
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 7.12. na své 23. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se členstvím v EU vyvstává nutnost adaptace evropských požadavků zakotvených přímo použitelnými předpisy - nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů a nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 850/2004, o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. Současně je nezbytné zakotvit nástroje, které umožní dosáhnout cílů stanovených směrnicí Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

Navrhovaná novela obsahuje změny reagující na úpravy komunitárního práva, a to přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, které s účinností od 12. 7. 2007 nahradí dosavadní nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropských společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. V této souvislosti jsou rovněž upravovány povinnosti související s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou problematikou úzce souvisejí. Tato úprava je nezbytná k zajištění kontroly jakéhokoliv druhu přepravy a snížit tak riziko nelegální přepravy odpadů.

Druhou oblastí komunitárního práva, na kterou se návrh váže, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách a o změně Směrnice 79/117/EHS, stanovující mimo jiné rovněž podmínky pro nakládání s odpady s obsahem vyjmenovaných persistentních organických znečišťujících látek. Návrh v obou případech obsahuje ustanovení nezbytná k adaptaci uvedených nařízení.

Návrh dále obsahuje úpravu některých dalších ustanovení zákona o odpadech, která reaguje na legislativně-technické nedostatky zákona. Navrhovaná účinnost je dnem vyhlášení. Návrhem se nyní zabývá Senát.

(Zdroj: www. ihned.cz) 11.12.2007

10.1.2008 www.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk