chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Podniková ekologie - Seriál EMS - druhý díl: Systémy řízení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti.

Manažerské systémy řízení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti

Tento volný seriál vychází s cílem přinést firmám, které mají zaveden nebo se teprve chystají zavést systém environmentálního managementu metodickou podporu. Je koncipována jako průvodce problematikou EMS s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení a určení. Ve stručnosti jsou zmíněny i základní informace o ostatních systémech managementu: systém jakosti podle ISO 9001 a oblast bezpečnosti práce podle OHSAS 18 001 a jejich možná integrace se systémem EMS. V následujících dílech budeme přinášet různá další doporučení, příklady z praxe, vzory dokumentů a další užitečné informace pro snazší aplikování požadavků normy v podnikové praxi. Předchozí díl byl publikován v EKOnovinách 11/2007.

2.0 Termíny a pojmy

Audit systému:
systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda se systém environmentálního managementu organizace shoduje s kritérii auditu systému environmentálního managementu stanovenými organizací a jehož výsledky se sdělují vedení.

Auditor:
osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

Cílová hodnota:
podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se na organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů, a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo.

Čistší produkce:
je stálá aplikace integrační prevenční strategie v ochraně životního prostředí zaměřená na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika pro člověka i pro životní prostředí. U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení nebo omezení toxických a nebezpečných materiálů i prevenci vzniku odpadu a znečištění u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení vlivů na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.

EMS:
systém environmentálního managementu, součást systému managementu organizace používá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentálních aspektů. Systém managementu je soubor vzájemně závislých prvků, který se používá pro stanovení politiky a cílů a pro dosažení těchto cílů. Systém managementu zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje.

Environment:
životní prostředí

Environmentální aspekt:
("EA") prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. Významný environmentální aspekt má nebo může mít významný environmentální dopad.

Environmentální cíl:
celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou, a jehož dosažení si organizace sama stanoví.

Environmentální dopad:
jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace.

Environmentální management:
systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Environmentální politika:
celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. Environmentální politika poskytuje rámec pro opatření a pro stanovení environmentálních cílů a environmentálních cílových hodnot.

Environmentální profil:
měřitelné výsledky řízení svých environmentálních aspektů samotnou organizací. V kontextu systémů environmentálního managementu mohou být výsledky měřeny vůči environmentální politice, environmentálním cílům, environmentálním cílovým hodnotám organizace a dalším požadavkům na environmentální profil.

Environmentální programy:
popis specifických cílů a činností podniku k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí v daném místě včetně popisu zavedených nebo připravovaných opatření k dosažení těchto cílů a tam, kde je to opodstatněné, včetně termínů pro zavedení těchto opatření.

Environmentální výkonnost:
měřitelné výsledky řízení svých environmentálních aspektů samotnou organizací.

Environmentální:
z anglického termínu environmental, používá se ve smyslu "týkající se životního prostředí".

Hodnocení životního cyklu výrobku:
metoda pro hodnocení vlivů výrobku na životní prostředí z hlediska jeho celého životního cyklu (od získávání surovin pro jeho výrobu až po konečné zneškodnění výrobku po jeho využití).

Interní audit:
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu systému environmentálního managementu stanovených organizací. V mnoha případech, zejména v malých organizacích, může být nezávislost prokázána tím, že auditoři nenesou odpovědnosti za činnosti, které mají být auditovaný.

Nejlepší dostupná technologie (BAT):
nejefektivnější a nejpokročilejší stádium vývoje činností a jejich provozních metod, dokládající praktickou vhodnost určité technologie jako základu pro emisní limity, které mají vyloučit anebo, pokud to není možné, celkově snížit emise a dopady na životní prostředí jako celek.

Neshoda:
nesplnění požadavku.

Neustálé zlepšování:
opakující se proces zlepšování systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace. Tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti zároveň.

OHSAS:
specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and Safety Assessment Series), normativní doporučení OHSAS 18 001.

Opatření k nápravě:
opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody.

Prevence znečištění:
používání procesů, praktik, technik, materiálů, výrobků, služeb nebo energie k zabránění , snížení nebo regulování (samostatně nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu znečišťující látky nebo odpadu, tak, aby se snížily negativní environmentální dopady. Prevence znečištění může zahrnovat snížení nebo vyloučení využívání zdrojů, změny procesů, výrobků nebo služeb, účinné využívání zdrojů, záměny a náhrady materiálů a energií, opětné používání, rekuperaci, recyklaci, obnovu a úpravu.

Preventivní opatření:
opatření k odstranění příčiny potenciální neshody.

QMS:
systém řízení jakosti, systém managementu kvality.

Vstupní environmentální přezkoumání:
Úvodní podrobná analýza environmentálních problémů, vlivů na životní prostředí a dopadů vztahujících se k činnostem v určitém místě.

Záznam:
dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech.

Životní prostředí:
prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. V této souvislosti se prostředí rozšiřuje za hranice organizace do globálního systému.

3.0 Struktura systémových norem

V této kapitole je uvedena základní struktura hlavních systémových norem: systému managementu kvality ve smyslu požadavků norem ISO 9000, systému EMS ve smyslu norem ISO 14 000 a manažerskému systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu normativního doporučení OHSAS 18 001.

 

3.1 Normy ISO řady 9000

Doporučení pro systém managementu jakosti jsou uvedena v několika normách ISO. Každá z těchto norem má jinou funkci:

 • ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu jakosti – základy, zásady slovník; jak už vyplývá z názvu, obsahuje jednak výklad základů a zásad managementu kvality, jednak výklad nejdůležitějších pojmů týkajících se jakosti a jejího zabezpečování.
 • ČSN EN ISO 9001:2001 – Systémy managementu jakosti – požadavky. Tuto normu lze považovat za stěžejní. Zpravidla se podle ní provádí zavádění, udržování a zvláště pak auditování implementovaného systému jakosti. Proto je tato norma označována také jako norma "závazná", tzn. že její požadavky musí organizace splnit, pokud potřebuje prokázat úspěšné fungování QMS.
 • ČSN EN ISO 9004:2001 – Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšování výkonnosti. Účelem této normy je poskytnout doporučení, které může organizace dále zavést nad rámec požadavků uvedených v ISO 9001 v zájmu dalšího rozšíření, zlepšení systému managementu kvality tak, aby zahrnoval spokojenost nejen zákazníků, ale i dalších zainteresovaných stran a směřoval ke zvyšování výkonnosti organizace. Tato norma není určena jako nástroj certifikace.
 • Podpůrné normy: Časem vzniklo několik podpůrných norem rozvíjejících některé prvky systému jakosti a několik norem, které rozvádějí přístupy managementu jakosti ve specifických podmínkách. Jsou zařazeny ve skupině norem ISO řady 10 000. Tyto normy neslouží jako nástroj certifikace.
  • ČSN ISO 10 002:05 – Management jakosti – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
  • ČSN ISO 10 005:97 – Management jakosti – Směrnice pro plány jakosti
  • ČSN ISO 10 006:04 – Management jakosti – Směrnice pro plány v managementu projektu
  • ČSN ISO 10 007:04 – Management jakosti – Směrnice pro management konfigurace
  • ČSN ISO 10 012:03 – Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
  • ČSN ISO/TR 10 013:02 – Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
  • ČSN ISO/TR 10 014:99 – Směrnice pro management ekonomiky jakosti
  • ČSN ISO 10 015:01 – Management jakosti – Směrnice pro výcvik
  • ČSN ISO/TR 10 017:04 – Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

Z výše uvedeného je zřejmé, že významné postavení v požadavcích na zabezpečení jakosti má norma ISO 9001, která uvádí základní požadavky na podobu systému managementu kvality, jejichž důsledná implementace v konkrétních podmínkách je nutná, má-li být firma úspěšně certifikována. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále rostoucím požadavkům zákazníků.

Výhody efektivně zavedeného systému řízení kvality:

 • zaměření na zákazníka,
 • zvýšení důvěryhodnosti firmy,
 • zefektivnění činností firmy při procesním řízení,
 • vyjasnění kompetencí zaměstnanců,
 • snížení nákladů,
 • snazší přístup ke státním zakázkám.

 

3.2 Normy ISO řady 14 000

Normy řady ISO 14 000 představují celosvětově použitelné dokumenty, které slouží jak pro zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro certifikaci těchto systémů. Stejně jako v případě QMS byla i pro zavádění a certifikaci EMS vypracovaná řada norem:

 • ČSN EN ISO 14 001:2005 – Systém environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití – představuje "závaznou" normu, podle které je prováděná vlastní certifikace – analogie s normou ISO 9001;
 • ČSN EN ISO 14 004:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám – představuje metodickou pomůcku pro zavádění EMS do podnikové praxe. Norma 14001 obsahuje ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu používají právě normu ISO 14004.
 • Podpůrné normy: Také skupina norem ISO 14 000 nabízí řadu podpůrných norem. Některé se přímo vážou k zavádění a udržování systému EMS, některé jdou nad jeho rámec:
  • ČSN ISO 14 015:03 – Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací
  • ČSN ISO 14 020:99 – Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady
  • ČSN ISO 14 021:00 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
  • ČSN ISO 14 024:00 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy
  • ČSN ISO/TR 14 025:01- Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III
  • ČSN EN ISO 14 031:00 – Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice
  • ČSN EN ISO 14 040:98 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
  • ČSN EN ISO 14 041:99 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
  • ČSN EN ISO 14 042:01 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů
  • ČSN EN ISO 14 043:01 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Implementace životního cyklu
  • ČSN ISO 14 047:04 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 042
  • ČSN ISO/TR 14 049:01 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
  • ČSN EN ISO 14 050:04 – Environmentální management – Slovník

Směrodatná pro zavedení a certifikaci EMS je zejména norma ISO 14 001. Podle této normy bývá zpravidla strukturován EMS popsaný v environmentální příručce. Pro vlastní certifikaci je určující jen vlastní text normy, informativní příloha je již fakultativním dokumentem a vůči jejím požadavkům by neměla být vystavena případná neshoda.

K normám ISO 9000 a 14 001 se váže ještě norma ČSN EN ISO 19 011:03 – Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a nebo systému environmentálního managementu. Norma se zabývá se auditováním – prověřováním systémů, a to ve vazbě na obě skupiny norem. Požadavky uvedené v této normě se vztahují primárně k auditům a auditorům certifikačních orgánů. V oblasti interních auditů se tyto požadavky aplikují přiměřeně.

3.3 Normativní doporučení OHSAS 18 001

Tématika manažerských systémů zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci není zatím pokryta mezinárodní normou ISO. Ve světě existuje několik národních norem, nicméně značného rozšíření v praxi zatím dosáhla specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) s označením 18 001 a 18 002. Ačkoli tyto specifikace byly vydány Britským normalizačním institutem (BSI), nejsou považovány za britskou normu.

 • BSI-OHSAS 18 001:1999 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace; jde o "závaznou" normu, která může sloužit pro zavádění, ale hlavně následnou certifikaci zavedeného manažerského systému BOZP, svou strukturou je velmi blízká normě ISO 14 001.
 • BSI-OHSAS 18 002:2000 – Směrnice pro zavádění OHSAS 18 001. V tomto případě, jak vyplývá z názvu, je obsahem směrnice návod pro zavádění BOZP do praxe.

OHSAS 18001 je mezinárodní specifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zahrnuje dvě části, 18001 a 18002. OHSAS 18001 je dokument pro posuzování systému BOZP. Její úlohou je pomoci organizacím s řízením ochrany zdraví a rizik při práci. Byla vydána jako odpověď na poptávku po mezinárodní normě, na základě které by bylo možné se posuzovat a posléze certifikovat.

OHSAS 18001 byla vytvořena společným úsilím národních normalizačních orgánů, certifikačních firem a specialistů v oblasti BOZP. Jejich cílem bylo vytvořit mezinárodní systém, který by potlačil roztříštěnost v oblasti systémů BOZP, která byla způsobena množstvím různých národních norem a specifikací.

Specifikace OHSAS aplikují organizace, které potřebují:

 • zavést systém BOZP k eliminaci nebo minimalizaci pracovních rizik,
 • demonstroval svůj vztah k bezpečnosti práce svým zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti,
 • udržovat a zlepšovat systém BOZP,
 • být bezproblémoví vůči kontrolním orgánům. Vedle normativního doporučení OHSAS 18 001 dosáhla jisté míry rozšíření při zavádění a certifikaci manažerských systémů BOZP britská norma BS 8800:96, která byla použita jako východisko při koncipování specifikace OHSAS 18 001 a dále Směrnice Mezinárodní organizace práce – ILO-OSH – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci.


  3.4 Bezpečný podnik - základní informace k programu

  Grantem programu "Bezpečný podnik" je Český úřad bezpečnosti práce., který považuje prosazování a realizaci programu "Bezpečný podnik" v organizacích, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.

  Program "Bezpečný podnik" je návodem k zavedení systému řízení BOZP, který vychází z principů a zásad stanovených pro systémy řízení BOZP dokumentem OHSAS 18001, příručkou ILO - OSH 2001 (vydanou MOP) a je zároveň v souladu s principy a zásadami uplatňovanými systémovými normami - ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001. Svými požadavky je kompatibilní s požadavky těchto dokumentů. Tato kompatibilita umožňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmentálního řízení v organizaci již zavedených a implementovat jej do celkového systému řízení, uplatňovaného v organizaci (umožňuje vytvoření integrovaného systému řízení, zahrnujícího oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakosti i ochrany životního prostředí). Organizace tak může zavedení systému řízení BOZP podle programu "Bezpečný podnik" realizovat buď současně s oběma uvedenými systémy řízení nebo jednotlivě se systémem řízení jakosti nebo systémem environmentálního řízení, případně jej integrovat s těmito dvěma v organizaci již zavedenými systémy řízení. Program "Bezpečný podnik" zahrnuje v rámci požadavků k zavedení systému řízení BOZP, ve vymezeném rozsahu také požadavky, týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, (zejména - nakládání s odpady, s nebezpečnými látkami /přípravky/ a požadavky stanovící základní povinnosti uložené organizacím předpisy na úseku požární ochrany). Důvodem k tomu je skutečnost, že většina organizací je původcem odpadu, případně jej v určitém rozsahu i likviduje, nakládá v různém rozsahu s nebezpečnými látkami (přípravky), které v některých případech i přepravuje, přičemž základní požadavky (povinnosti), které na úseku požárního zabezpečení program "Bezpečný podnik" obsahuje, se rovněž týkají většiny organizací pro které je tento program určen. Pokud organizace nemá v rámci systému řízení odpovídajícím způsobem pokryty i tyto oblasti, které s bezpečností práce úzce souvisejí, nelze ji považovat za bezpečnou. Při prověrce jak organizace splnila požadavky stanovené programem "Bezpečný podnik", se ověřuje systémové zabezpečení těchto záležitostí, přičemž se vychází především z výsledků kontrol, provedených v organizaci k tomu kompetentními orgány (ČIŽP, orgány vykonávajícími státní požární dozor atd.) a z dokumentace organizace. Orgány SOD nad bezpečností práce, které splnění těchto požadavků programu v organizacích prověřují, přitom nezasahují do kompetencí jiných kontrolních orgánů, nýbrž ověřují, zda je daná oblast v rámci systému řízení uplatňovaného v organizaci zabezpečena odpovídajícím způsobem. Svými požadavky je tento program také návodem, jak do systému řízení BOZP při jeho zavádění, zabudovat i systémové prvky týkající se prevence havárií s tím, že takovýto přístup k řízení organizace, by měl omezit možnost vzniku, případně zajistit i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní event. dojde.

  V souladu s obsahem a strukturou systémových norem - OHSAS 18001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001 a příručkou ILO OSH - 2001, jsou do této verze programu zabudovány nově požadavky týkající se řízení dokumentů a záznamů, řízení provozu a požadavky zabývající se nakupováním, smluvními vztahy, auditem, požadavky na přezkoumání systému řízení vedením organizace a na neustálé zlepšování. Systém řízení zavedený podle programu "Bezpečný podnik", umožňuje systémově pokrýt (z hlediska BOZP) činnosti prováděné v dané organizaci, a zároveň i výrazně omezit jejich event. negativní působení na její okolí.

  Problematika BOZP je ale širšího rozsahu nežli postihují svojí strukturou a obsahem výše uvedené systémové normy a příručka ILO. K některým požadavkům programu "Bezpečný podnik" proto nelze nalézt v ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001, OHSAS 18001 a v příručce ILO požadavky, které by s nimi byly kompatibilní, a to proto, že se jimi tyto systémové normy ani příručka ILO vzhledem k svému zaměření a rozsahu nezabývají. Program "Bezpečný podnik" je svými požadavky zaměřen na prevenci (chování managementu organizace při jejím řízení a přijímání opatření, cílených k preventivnímu předcházení vzniku mimořádných událostí). V rámci prevence zároveň zohledňuje požadavky na ochranu zdraví, bezpečnosti při práci a ochranu životního prostředí, stanovené "Správnou praxí HESME". Program "Bezpečný podnik" je vzhledem k svému rozsahu a zaměření, určen pro velké a větší středně velké organizace, ve kterých je zpravidla z důvodu většího počtu rizik vyplývajících z prováděných činností, ohroženo také více osob včetně většího rizika ohrožení životního prostředí, nežli je tomu u malých organizací. Z toho důvodu je také jedním z kritérií pro účast organizace na programu, v podmínkách stanovený minimální počet zaměstnanců. Organizace, pro které není program "Bezpečný podnik" určen, mohou postupovat při řízení BOZP, podle příruček k zavedení systému řízení BOZP, vyhotovených na základě požadavků příručky ILO - OSH 2001 a podobných již dříve vydaných materiálů.

  Realizace programu "Bezpečný podnik" organizaci umožní:

  • zavést v organizaci efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
  • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, do stávajícího systému řízení organizace,
  • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
  • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
  • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy,
  • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
  • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
  • zvýšit úroveň kultury práce,
  • dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie,
  • zvýšit prestiž organizace a tím i její úspěšnost při obchodních jednáních (snazší získání zakázek, výhodnější podmínky pro jednání se zahraničními partnery),
  • zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její image v očích veřejnosti i obchodních partnerů.
  Důsledné plnění požadavků programu "Bezpečný podnik", by mělo rovněž napomoci ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností a zajištění i většího zapojení (osobní angažovanosti) managementu a ostatních zaměstnanců organizace na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů. Zároveň by mělo vytvořit podmínky pro preventivní předcházení mimořádným událostem a tím i ke snížení úrazovosti a nákladů organizace spojených s jejich likvidací.

   

 • 9.6.2008 ENVIGROUP
  Nebezpečný odpad
  Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


  EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

  chemlines
  Přihlášení uživatele
   
  Email:
  Heslo:
  e-ISO PARTNER


  Portál se vším, co potřebujete pro ISO

  9.12.2007 ETeam


  EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
  www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk