chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Seriál EMS - 6. díl: Požadavky právních předpisů a jiné požadavky.
4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

Organizace potřebuje jednoznačně identifikovat jednotlivé požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují na její činnost, resp. na organizací zjištěné environmentální aspekty.

Požadavek:

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces:

 • k identifikování a poskytování přístupu k příslušným zákonným a jiným požadavkům, které se na organizaci vztahují a které souvisejí s identifikovanými environmentálními aspekty,
 • k aplikování těchto požadavků na své environmentální aspekty.

Tyto zákonné a jiné požadavky musí organizace brát v úvahu při vytváření, zavádění a udržování systému EMS.

Dokument:

 • např. směrnice řešící identifikaci požadavků a přístup k nim, odpovědnost za správu registru legislativy, jeho aktualizaci, informování směrem dovnitř organizace

Záznam:

 • např. registr (soupis) právních a jiných požadavků

Komentář:

Požadavky (ať právní či jiné) jsou vždy svázány s identifikovanými environmentálními aspekty. Podobně jako EA musí organizace tyto požadavky zavést do svého systému EMS. K těmto požadavkům je nutné přihlížet i při rozvoji organizace, inovaci a návrhu nových výrobků a služeb. Určené požadavky musí být v organizaci k dispozici na potřebných místech v aktuální podobě.

Právními požadavky se rozumí nejen právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení apod.), ale i jakékoliv jiné požadavky, které mají souvislost s identifikovanými environmentální aspekty a které byly vydány orgánem státní správy a které mají právní moc (povolení, licence, rozhodnutí, souhlasy, nařízení apod.). Legislativní požadavky ochrany životního prostředí lze rozdělit podle oblasti působnosti:

 • nakládání s chemickými látkami a přípravky (zákony 258/2000 Sb., 356/2003 Sb., 59/2006 Sb., nařízení EP REACH),
 • nakládání s odpady (zákon 185/2001 Sb., nařízení EP č. 1013/2006 o přepravě odpadů, nařízení EP č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách),
 • ochrana vod (zákon 254/2001 Sb.),
 • ochrana ovzduší (zákon 82/2002 Sb., 695/2004 Sb.),
 • integrovaná prevence znečištění (zákon 76/2002 Sb., 25/2008 Sb., nařízení EP č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek),
 • nakládání s obaly (zákon č. 477/2001 Sb.),
 • ostatní (hluk, vlivy na ŽP, ochrana přírody a krajiny a další).

Efektivním způsobem lze registr právních požadavků vytvořit a snadno udržovat pomocí Průvodce podnikovou ekologií. Jedná se o internetovou aplikaci s možností snadného výběru právních požadavků pomocí výběrových dotazníků.

Dalšími požadavky jsou požadavky mimo právních požadavků. K těmto požadavků se může organizace dobrovolně přihlásit (viz environmentální politika - bod 4.2). Mezi tyto jiné požadavky týkající se identifikovaných environmentálních aspektů mohou patřit např.:

 • dohody se zákazníky,
 • dobrovolné zásady a praxe,
 • požadavky obchodních sdružení,
 • vnitřní předpisy a požadavky apod.

Závazek k plnění těchto dalších požadavků může být zakotven např. v environmentální politice. Výběr přijatých dalších požadavků musí být sledován podobně jako právní požadavky.

Pro usnadnění sledování právních a jiných požadavků je vhodné jejich zpracování do podoby registru nebo seznamu (viz bod 4.3.2.1). Vzhledem k novému požadavku normy zjistit aplikovatelnost požadavků na identifikované environmentální aspekty, nestačí zpracovat jednoduchý seznam předpisů. Měla by být provedena podrobná analýza jejich obsahu a měla by existovat spojitost mezi environmentálními aspekty a sestavenými požadavky (např. odkazem na předpis v registru EA nebo odkazem na aspekt v registru právních a jiných požadavků).

Nový článek normy (viz bod 4.5.2) stanovuje povinnost pravidelného hodnocení souladu s právními požadavky a s jinými požadavky, které se na organizaci vztahují. V případě nalezení nesouladů, je nutné přijmou nápravné opatření (bod 4.5.3). Výstup z hodnocení souladu je součástí přezkoumání systému vedením (viz bod 4.6).

Častý problém:

 • Nejsou známy všechny relevantní právní předpisy vztahující se k environmentálním aspektům.
 • Dotčení pracovníci nemají přehled o legislativě a jejích požadavcích.
 • Příslušní pracovníci nemají přístup k relevantním informacím (k právním a jiným požadavkům).
 • Informace (požadavky) nejsou přenášeny k jednotlivým relevantním pracovním místům (např. formou výcviku, vnitřních směrnic - např. směrnice pro nakládání s odpady apod.).
 • Informace o požadavcích nejsou aktualizovány.
 • V registru požadavků jsou uvedeny pouze legislativní předpisy, nejsou určeny např. rozhodnutí a souhlasy správních orgánů.
 • Není doložitelná souvislost, jaké právní požadavky se vztahují ke konkrétním environmentálním aspektům.
13.10.2008 EnviGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk