chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Předávání odpadů dalším osobám či firmám

Předávání odpadů dalším osobám či firmám

Povinnost:

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení § 14 odst. 2 zákona, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona nebo obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Dokumenty:

Předpisy: § 12 odst. 3-4 zákona o odpadech

Komentář:

Původce odpadů odpovídá za odpad až do doby jeho předání do vlastnictví jiné oprávněné osobě. Této odpovědnosti se nelze zprostit (např. smlouvou s odpadovou firmou).

Původce odpadu je povinen ověřit, zda osoba, které odpad předává, má platné rozhodnutí k převzetí konkrétního předávaného odpadu.

Oprávněná osoba je ten subjekt, který má v držení platné rozhodnutí správního orgánu, kterým se mu povoluje provádět některou z činností: sběr, výkup, úpravu, využití, odstranění, skladování. V rozhodnutí obvykle bývají tyto činnosti konkrétně pojmenovány, např. spalování, skládkování, sběr a výkup. V rozhodnutí musí být dále uvedeno, jakých odpadů se týká apod. Další podmínky jsou uvedeny v provozním řádu zařízení. Ověření oprávněnosti firem lze provést např. i v seznamech oprávněných firem, které jsou na internetových stránkách krajských úřadů.

Dopravce odpadu není oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech a za odpad odpovídá jen po dobu jeho přepravy.

Nejvhodnějším řešením je uzavřením smlouvy se subjektem, který je současně oprávněnou osobou i dopravcem. Do smlouvy je vhodné uvést, že se subjekt stává vlastníkem odpadu okamžikem převzetí odpadu. V příloze smlouvy by měli být aktuální doklady (např. rozhodnutí KÚ) o oprávnění.

4.9.2008 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk