chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ochrana ovzduší.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D1 bezodkladně provoz zdroje znečišťování ovzduší provozovatel zdroje znečišťování ovzduší zařadit zdroj do příslušné kategorizace - §4 odst.10 D 4.0
D2 bezodkladně - provozovatel vybraného zdroje znečišťování ovzduší povinnosti dle §5 odst.7-10 - §5 odst.7-10 D 4.3
D3 bezodkladně - provozovatel zdroje znečišťování ovzduší plnit emisní limity - §9 odst.4, 9 D 4.6
D4 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů uvádět do provozu a provozovat zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních a v souladu s PŘ - § 11 odst. 1 D 5.1
D5 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem - § 11 odst. 1 D 5.1
D6 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek - § 11 odst. 1 D 5.1
D7 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů vést provozní evidenci o zdrojích - § 11 odst. 1 D 5.1
D8 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů zpracovat a předat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence příslušným orgánům ochrany ovzduší § 11 odst. 1 D 5.1
D9 bezodkladně provoz zdroje provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií - § 11 odst. 1 D 5.1
D10 do 24 hodin od výskytu nebezpečného stavu ohrožujícího kvalitu ovzduší provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování musí o tomto stavu podat zprávu příslušnému orgánu ochrany ovzduší §11 odst. 1 D 5.1
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 1.

5.4.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk