chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Nové dotace z národních zdrojů

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v pátek 14. listopadu výzvu pro předkládání žádostí pro neinvestiční projekty EVVOP - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství.

Ministr Martin Bursík v září schválil znění Příloh III ke Směrnici o poskytování dotací se Státního fondu životního prostředí ČR. Ke konci dubna byly zrušeny Přílohy I, tedy mj. i programy, ze kterých byly podporovány tzv. měkké projekty. V pátek byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů z nových programů, které budou hrazeny z národních prostředků.

Na grantový program minulého programovacího období (2004 - 2006), který byl hrazen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, navazuje Program č. 2 - Neinvestiční podpora rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center.

Cílem programu je podpora rozvoje místních, regionálních a národních sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center na území České republiky podporou jejich společné koordinace, výměny zkušeností, propagace apod. a dále podporou vytváření a realizace vzdělávacích programů a poradenství.

„O podporu je možné žádat na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, poradenství realizované osobně v poradnách i distančně, například internetové poradny, zelené linky, rubriky v periodicích. V rámci aktuální výzvy bude rozděleno 22 milionů Kč," uvedl Karel Jech, vedoucí odboru technické asistence a neinvestičních programů SFŽP ČR.

Zcela nově je koncipován Program č. 3 - Neinvestiční podpora projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP. Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizaci inovativních tématických aktivit v rámci EVVO a environmentálního poradenství. O podporu je možné žádat na realizaci kampaní, vydávání odborných periodik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou tématiku, realizaci praktických projektů v ochraně životního prostředí.

Témata pro zaměření projektů v aktuální výzvě jsou:

  1. klimatická změna a ochrana ovzduší (toto téma je zároveň dlouhodobým prioritním tématem pro další výzvy v programu č. 3),
  2. podpora prosazování nového zákona o odpadech a podpora materiálového využití odpadů a obalů,
  3. udržitelná spotřeba a výroba.

U obou výzev končí termín pro předložení žádostí dne 9. ledna 2009 do 12,00 hod.

Výzva pro Program č. 1 - Investiční podpora environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha, komplementární k prioritní ose 7 Operačního programu Životní prostředí, bude vyhlášena do konce letošního roku.

Státní fond životního prostředí ČR již 17 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na http://www.sfzp.cz/.

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR, 606 709 954, 267 994 500

Zdroj: Tisková zpráva SFŽP ČR: Středa, 19. listopadu 2008 v 15.45

9.12.2008 SFŽP ČR
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk