chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Implementační projekty REACH – aktuální stav.
Příprava na implementaci nařízení REACH probíhá formou tzv. implementačních projektů REACH (REACH Implementation Projects, tzv. RIPs). Projekty připravují vybrané firmy ve spolupráci s členskými státy, průmyslem a nevládními organizacemi, organizačně přípravu zajišťuje Evropská komise. Cílem projektů je v úzké spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty vyvinout příručky-metodické návody – tzv. „technical guidance documents“ k plnění povinností stanovených nařízením REACH.
Přehled implementačních projektů REACH:
 • RIP 1 Popis procesu
 • RIP 2 Vývoj IT systémů (databáze IUCLID a REACH – IT)
 • RIP 3 Příručky pro průmysl
 • RIP 4 Příručky pro úřady
 • RIP 5/6 Založení Agentury
RIP 3 – příručky pro průmysl-celkem 10 projektů
 • 3.1 Příručka o registraci
 • 3.2 Příručka o přípravě zprávy o chemické bezpečnosti
 • 3.3 Příručka o informačních požadavcích na vlastnosti látek
 • 3.4 Příručka o sdílení dat
 • 3.5 Příručka o požadavcích na následné uživatele
 • 3.6 Příručka o klasifikaci a označování podle GHS
 • 3.7 Příručka o přípravě dokumentace k žádosti o povolení
 • 3.8 Příručka o plnění povinností pro předměty
 • 3.9 Příručka o provádění socio-ekonomické analýzy
 • 3.10 Příručka pro identifikaci a pojmenování látek v REACH
Připravené nástroje a příručky: Navigátor - nástroj ke stanovení povinností podle REACH a nalezení příslušné příručky pro jejich splnění a příručka k navigátoru.

Příručky převážně pro průmysl:
 • Příručka o registraci (RIP 3.1)
 • Příručka pro meziprodukty (RIP 3.1)
 • Příručka o polymerech (RIP 3.1)
 • Příručka o PPORD (RIP 3.1)
 • Příručka o sdílení dat (RIP 3.4)
Příručky převážně pro úřady:
 • Příručka o hodnocení
 • Příručka o Příloze XV pro účely C&L
 • Příručka o identifikaci látek vzbuzujících velké obavy (SVHC)
 • Příručka o Příloze XV pro účely omezování
Příručky o různých metodách:
 • Příručka o identifikaci látky (RIP 3.10)
 • Příručka o IUCLID
Příručky jsou publikovány na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (http://ec.europa.eu/echa) a některé jejich části byly nebo budou přeloženy do všech jazyků členských států EU. Překlady byly zahájeny v září 2007.
 • Vznikla pracovní skupina pro řešení problému při implementaci nařízení (Group on REACH Implementation Problems). Jsou řešeny otázky týkající se látek NLP, oznámených polymerů, nových látek a látek PPORD.
 • Dánsko požaduje stažení příručky o registraci. Nesouhlasí s tím, že pouze objem látky spadající pod REACH by měl být základem pro registrační tonáž. EK požádá právní služby Komise o potvrzení stávající interpretace.
 • RIP 3.2-2 příručka o hodnocení chemické bezpečnosti a o zprávě o chemické bezpečnosti (CSA/CSR) je v současné době v závěrečné fázi přípravy. Konsorcium firem, které projekt připravuje, vede CEFIC. Návrh byl poprvé prezentován v květnu 2007. Testovací fáze ve firmách byla ukončena v srpnu 2007. O návrhu se diskutovalo na workshopu v Aroně. Finální příručka se očekává na konci roku 2007.
 • RIP 3.3 Informační požadavky – příručka pro průmysl o informačních povinnostech a testovacích strategiích (použití in-vivo a in-vitro dat, (Q)SARs, chemické kategorie, informace o expozici). Konsorcium firem vede CEFIC. Příručka byla dokončena, ale nebyla doposud publikována. Bude začleněna do RIP 3.2 jako samostatná příručka.
 • RIP 3.5 Požadavky na následné uživatele (povinnosti následných uživatelů, použití látek a expoziční scénáře, komunikace v dodavatelském řetězci). Byl publikován návrh prvních dvou kapitol příručky, který bude doplněn příští rok. Návrh je k dispozici na webové adrese: http://reach.jrc.it/guidance_en.htm
 • RIP 3.6 Příručka o klasifikaci, označování a balení- CLP (návrh nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ) implementující Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Očekává se, že projekt bude zahájen na podzim 2007, bude se skládat z individuálních projektů, koordinaci bude zajišťovat JRC/ECB.Ukončení projektu se očekává koncem roku 2008.
 • RIP 3.7 Povolování Příručka pro průmysl, jak postupovat při žádosti o povolení výroby a použití prioritních látek. Projekt má zpoždění, závěrečná zpráva se očekává do konce roku 2007.
 • RIP 3.8 Látky v předmětech Příručka pro průmysl pro registraci látky v předmětu Finální příručka je očekávána na podzim 2007.
 • RIP 3.9 Socio-ekonomická analýza Příručka pro průmysl pro přípravu socio-ekonomické analýzy. V současné době probíhají 4 případové studie.Finální příručka je očekávána na podzim 2007.
 • RIP 3.10 Identifikace a pojmenování látek Příručka pro průmysl, jak identifikovat a pojmenovat látky podléhající registraci. Příručka je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky, v současné době probíhá její revize.

 

7.12.2007 www.schp-adaptabilita.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk