chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Metodika interních auditů (5): Odborná způsobilost auditora

V páté části se budeme věnovat požadavkům týkajícím se správné volby auditorů, jejich odpovídajícím kompetencím a  požadavkům na jejich odbornou způsobilost.

1 Volba auditorů 

Volbě auditorů by měla být věnována velká pozornost - výběr správných lidí je předpokladem pro dosažení odpovídajících výstupů z auditu. Co všechno by měl auditor znát a umět, jaké jsou jeho ideální osobní vlastnosti?
Požadavky na kvalifikaci, resp. zkušenosti auditorů stanovuje norma ISO 19011. Tato norma nerozlišuje mezi interními a externími auditory - náročnost požadavků kladených na auditory odpovídá spíš možnostem certifikačních společností, než firem, které mají systém řízení zaveden a vykonávají interní audity systému řízení.

Je v kompetencích každého podniku, aby si stanovil vlastní požadavky na interní auditory, ale je vhodné vyjít z požadavků deklarovaných normou jako doporučených.

2 Požadavky na kvalifikaci auditorů dle ISO 19011

Norma 19011 obsahuje koncepci odborné způsobilosti auditora, která zahrnuje požadavky na:
1) osobní vlastnosti auditora
2) všeobecné znalosti a dovednosti systémů řízení
3) specifické znalosti a dovednosti z oblasti kvality, resp. environmentu
4) schopnost auditora využívat znalosti a dovednosti (požadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/ výcvik auditora, zkušenosti z auditu)

Norma definuje odbornou způsobilost pro auditory, resp. vedoucí auditory.2.1 Osobní vlastnosti auditora
Auditor by měl být:

· morální - spravedlivý, pravdomluvný, čestný a diskrétní;

· nezaujatý - schopný přijímat alternativní myšlenky nebo jiné úhly pohledu;

· diplomatický - taktní při jednání s lidmi;

· pozorný - aktivně sleduje okolní prostředí a činnosti;

· vnímavý - je schopný vnímat a pochopit různé situace;

· všestranný - přizpůsobivý ke způsobu posuzování různých typů systémů;

· vytrvalý - vytrvalost v překonávání zábran, zaměřen na dosažení cíle;

· rozhodný - dosahuje závěrů na základě logických úvah a analýz;

· samostatný - pracuje nezávisle přičemž spolupracuje s ostatními.2.2 Všeobecné znalosti systémů řízení
Mezi všeobecné znalosti systémů řízení lze zařadit:
a) schopnost aplikovat zásady auditu a vhodné postupy
- schopnost efektivně naplánovat a zorganizovat audit
- provádět audit dle předem připraveného časového rozvrhu
- být schopen zaměřit se na priority a činnosti významné pro naplnění rozsahu a cílů auditu
- schopnost získávat informace efektivní komunikací během auditu, porovnáváním, přezkoumáním
- chápat „vzorkování" a volit vhodně příklady typické pro daný proces
- ověřovat správnost získaných informací, potvrzovat přiměřenost a dostatečnost důkazů, posoudit spolehlivost zjištění a závěrů auditu
- používat pracovní dokumenty a zaznamenávat skutečnosti zjištěné v průběhu auditu
- připravovat zprávy z auditů
- dodržovat mlčenlivost a ochranu informací
- efektivně komunikovat

b) schopnost obsáhnout rozsah auditu a použít kritéria auditu
- aplikace systému řízení a odpovídajících dokumentů při provádění auditu
- působení jednotlivých složek systému řízení
- použití norem pro řízení kvality/ řízení environmentu a jejich požadavků jako kritérií auditu
- rozlišení priorit při auditu ve snaze naplnit cíl/ cíle auditu
- zjistit fungování interní komunikace

c) pochopit provozní souvislosti organizace
- orientace v organizační struktuře, znalost hlavních odpovědností
- seznámení s klíčovými procesy
- seznámení s používanou firemní terminologií

d) znát legislativu, předpisy a další požadavky platné v oboru podnikání firmy a umět tyto požadavky aplikovat
- znalost národní legislativy a předpisů platných v oboru podnikání firmy
- znalost významných smluv a dohod
- znalost dalších požadavků, se kterými se firma ztotožňuje


2.3 Specifické znalosti a dovednosti z oblasti kvality, resp. environmentu
Mezi specifické znalosti pro interního auditora systému řízení kvality patří:
- znalost a schopnost aplikace managementu kvality (znalost terminologie řízení kvality, schopnost aplikovat 8 principů řízení kvality, ...)
- znalost nástrojů řízení a jejich aplikace (statistické řízení procesu, Paterova analýza, diagram příčin a následků, ...)
- znalost procesů a produktů firmy (specifická terminologie, technické charakteristiky procesu a produktů, oblast specifických procesů a postupů, ...)

Mezi specifické znalosti pro interního auditora systému environmentálního řízení patří:
- znalost environmentálního managementu (terminologie životního prostředí, metody a techniky řízení, ...)
- schopnost aplikovat zásady environmentálního řízení
- znalost a možnosti využití nástrojů environmentálního řízení (environmentální aspekty, hodnocení vlivu, posouzení životního cyklu, hodnocení environmentálního profilu, ...)
- znalost oboru životního prostředí (dopady lidské činnosti na životní prostředí, ekosystémy a jejich vzájemné působení, složky environmentu - voda, ovzduší, odpady, ..., přírodní zdroje, metody ochrany životního prostředí, ...)
- technické a environmentální aspekty provozu, tj. vzájemné působení činností, produktů a služeb firmy (environmentální aspekty a jejich dopady, metody hodnocení významných environmentálních aspektů, kritické charakteristiky procesů a produktů, techniky monitorování a měření, možnosti prevence znečišťování).


2.4 Požadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/ výcvik auditora, zkušenosti z auditu

a) vzdělání - auditor musí mít takové vzdělání, které mu dovoluje získávat normou definované znalosti a dovednosti, včetně schopnosti jejich aplikace při interních auditech.
b) pracovní zkušenosti - získané pracovní zkušenosti mají přispívat k rozvoji znalostí a dovedností v systémech řízení. Zkušenosti mají být v technické, manažerské nebo odborné funkci a mají zahrnovat řešení problémů, komunikaci na manažerské úrovni, komunikaci s dalšími odbornými pracovníky, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Další pracovní zkušenosti mají být z oboru řízení kvality, resp. v environmentálního řízení.
c) školení/ výcvik auditora - ukončené školení/ výcvik auditora má přispět k rozvoji potřebných znalostí a dovedností. Toto vzdělávání může být poskytnuto interně, resp. externí organizací.
d) zkušenosti z provádění auditů - zkušenosti z provádění auditů by měl auditor získat před vlastním prověřováním pod dozorem a za vedení auditora ve stejném oboru.

 

3 Naše doporučení pro volbu auditorů

Auditor musí
- znát podrobně požadavky normy (norem), podle které je vybudován systém řízení ve společnosti
- znát předpisy platné ve společnosti a požadavky specifikované na produkty firmy
- být schopen správně aplikovat požadavky normy a dalších předpisů
- mít odpovídající schopnosti pro jednání s lidmi na všech úrovních
- mít odpovídající zkušenosti v činnostech a na pracovištích, která bude prověřovat (je velmi důležité při volbě auditora zohlednit i znalost příslušného prověřovaného oddělení)
- umět vhodně klást otázky, které umožní získat dostatek důkazů z prověřované činnosti
- být schopen identifikovat a jasně definovat neshodu, umět přednést zjištěné neshody přesvědčivým způsobem
- měl by si průběžně zvyšovat kvalifikaci pomocí školení a průběžného sběru zkušeností
- měl by být schopen akceptovat filozofii systémů řízení a principy zabezpečování kvality

Požadované osobní vlastnosti
: diplomatický, klidný, jasné vyjadřování, disciplinovaný, nestranný, soustředěný, vytrvalý

7.6.2009 www.eISO.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk